Arbeiderpartiet går for oppløsning av Viken

Therese Thorbjørnsen og Sindre Martinsen-Evje

Representantskapet i Viken Arbeiderparti var samlet lørdag formiddag for å diskutere oppløsning av Viken fylkeskommune.

- Arbeiderpartiet har hatt en bred, demokratisk prosess hvor mange medlemmer og tillitsvalgte har deltatt. Det er en styrke, og viser frem bredden i vårt parti. Jeg er veldig glad for at vi i dag har blitt enige om at Viken fylkeskommune skal deles opp i Akershus, Buskerud og Østfold, med oppstart 1. januar 2024. Arbeiderpartiet vil i det videre jobbe for at oppgaver kan overføres fra stat til fylke, og at det regionale folkevalgte nivået styrkes. Det betyr ikke at vi går tilbake til det gamle Østfold, vi skal bygge en det nye Østfold med et godt tilbud av tjenester nær innbyggerne og næringsliv, sier Sindre Martinsen-Evje.

-Høyreregjeringen tvangsinnførte Viken mot vår vilje.  I Østfold og i Sarpsborg har innbyggerne vært særlig tydelige på hva de ønsker-de vil ha Østfold tilbake. Det har vært viktig for oss i Sarpsborg Arbeiderparti. Det har vært en stor, bred og åpen prosess, og jeg er veldig glad for at vi landet et vedtak i Viken Arbeiderparti i dag om oppløsning av Viken. Nå er vi klare for å jobbe videre med å bygge opp Østfold igjen, Sier Therese Thorbjørnsen

Representantskapet gjorde følgende vedtak:1. Arbeiderpartiet støtter at fylkestinget sender en søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune.

2. Viken fylkeskommune deles opp i Akershus, Buskerud og Østfold, med oppstart 1. januar 2024.

3.  Forslag til nye fylkesgrenser er: 

a. Akershus bestående av: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nittedal, Gjerdrum og Lunner. 

b. Buskerud bestående av: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.

 c. Østfold bestående av: Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, Marker, Indre Østfold, Våler og Moss.4. Viken Arbeiderparti er opptatt av gode forutsetninger for de tre nye fylkene, og mener fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud skal få med seg ut de eiendeler og gjeldsforpliktelser som ble brakt inn i Viken fylkeskommune. 

Eiendeler og tilhørende gjeld opparbeidet i perioden 1.1.2020 til og med 31.12.2023 overføres ny fylkeskommune ut i fra et geografisk fordelingsprinsipp. Eiendommer som er geografisk lokalisert i kommuner med endret fylkestilhørighet fra 01.01.2024 sammenlignet med 31.12.2019, overføres til ny fylkeskommune.

 Tilhørende gjeld knyttet til disse overføres i den grad det kan fastsettes ut i fra Vikens regnskapsførte balanseverdier. Øvrig gjeld for felles investeringsprosjekter fordeles ut i fra Akershus, Buskerud og Østfolds andeler av frie inntekter for 2024.  

Dette medfører blant annet at:

a. Vikens andel av aksjene i Østfold Energi tilfaller nye Østfold fylkeskommune. 

b. Akershus Energi tilfaller nye Akershus fylkeskommune. c.    Renteinntekter fra det ansvarlige lånet til Vardar tilfaller nye Buskerud fylkeskommune.

5. Viken Arbeiderparti mener at fylkestinget selv skal fatte beslutninger om organisering av prosessen. Videre ber Viken Arbeiderparti om at det i prosessen tas vurderinger av hvilke tjenester som er etablert i Viken som kan videreføres i samarbeid, uten at det går på bekostning av den demokratiske kontrollen.

6.  De vedtatte investeringsplanene ligger til grunn i det videre arbeidet i Viken, frem mot de tre nye fylkene er etablert.  

7.  Viken Arbeiderparti legger på bakgrunn av uttalelser fra regjeringen og Hurdalsplattformen til grunn at oppdeling finansieres i sin helhet fra staten, og at de økonomiske rammene gjennomgås og sikrer et godt tjenestetilbud og sunn utvikling av de nye fylkene med oppgaver som styrker dem. En omlegging av inntektssystemet må ikke svekke økonomien i de tre nye fylkene, men bidra til å løse flere fylkeskommunale utfordringer. I en overgangsfase er det spesielt viktig at staten stiller opp, da oppløsning og konsekvenser av koronapandemien vil presse tjenestetilbudet i en periode.

8. Dette vedtaket i representantskapet i Viken Arbeiderparti er bindende for Viken Arbeiderpartis fylkestingsrepresentanter i fylkestingets videre behandling.

Følgende personer var delegater fra Sarpsborg:

Sindre Martinsen-Evje

Therese Thorbjørnsen

Svein Larsen

Hilde Holten

Per-Hugo Samuelsen

Anwar Poya