Arbeiderpartiet vil gi læreren tilliten tilbake!

Arbeiderpartiets mål er å forberede barna våre best mulig på fremtiden. Vi vil ha en skole som ser hele eleven, der elevene møter dyktige lærere med nok tid, fordi det er slik elevene lærer best. Skal flere gjennomføre, og tidlig innsats gi de resultatene vi ønsker, trengs flere lærere som gis nok tid til læring, mer tillit og rom for faglig utvikling.

Arbeiderpartiet vil fjerne «avskiltingen» av dyktige og utdannede lærere, og heller styrke andre virkemidler for å sørge for fullt trykk på kompetanseheving i skolen.

Står vi ovenfor en lærermangel?

Vedtaket om lærernorm forsterker utfordringen med å skaffe nok lærere, og øker behovet for et krafttak for økt rekruttering og tillitt til pedagogene. Høyre og FrP-regjeringens tiltak har ikke virket: Det er nå stor lærermangel, fallende søkning til lærerutdanningen, særlig på barnetrinnet. Dersom søkningen til utdanningen ikke øker, og frafallet i utdanningen ikke reduseres, vil man stå ovenfor en stor rekrutteringsutfordring i årene framover. Selv om hovedansvaret for rekruttering ligger hos arbeidsgiverne, er det også nødvendig med nasjonale tiltak.

Det styres nå mot stor lærermangel, og da må vi unngå at 33 000 erfarne, flinke lærere som har jobbet i skolen i mange år blir «avskiltet».

Arbeiderpartiet har lyttet til de enormt mange innspillene som har kommet, fra lærere og folk i partiet; vi sier nei til avskilting og ja til kompetanse.

For Arbeiderpartiet er det viktig å sørge for løsninger som gir ro til å bruke tid på det viktigste i skolen: elevenes læring og mestring. Det er stor lærermangel mange steder i landet, og problemet vil øke i årene som kommer. De siste årene har også flere ukvalifiserte blitt satt inn i undervisningen for å dekke lærermangelen.

Arbeiderpartiet vil unngå at mange erfarne, flinke lærere som har jobbet i skolen i mange år blir «avskiltet». Vi er bekymret for at mange lærere kan få problemer med å søke ny jobb eller flytte på seg før de oppfyller de nye kravene.

Lokalt har vi allerede startet jobben

I Sarpsborg har vi hatt stort fokus på etter- og videreutdanning av våre allerede kompetente lærere. Vi vet at læreren er skolens viktigste resurs og en avgjørende faktor for at våre barn skal lykkes. Vi har derfor prioritert kompetanseheving i våre budsjetter for Sarpsborg.

Sarpsborg har vi 45 lærere pr år som tar vidreutdanning. Vi har prioritert basisfagene norsk, engelsk og matematikk, og vi vil nå begynne å åpne for de øvrige fagene i skolen. Tilbakemeldingene på dette er svært positive.

Sarpsborg Arbeiderparti vil fortsette å prioritere dette i årene fremover.

 Arbeiderpartiet her i Sarpsborg og nasjonalt vil fortsette arbeidet med kompetanseheving av lærere, og vi vil styrke andre verktøy som sikrer fullt trykk på kompetanseheving i skolen.

Arbeiderpartiet foreslår at alle kommuner må ha en plan for videreutdanning av egne lærere, og ønsker å bruke mer midler på basisfagene. Blant annet skal statens andel av finansieringen av videreutdanning i engelsk og norsk heves til 75 prosent.

Arbeiderpartiet vil også at Stortinget garanterer for at bevilgningene til etter- og videreutdanning holdes på minst dagens nivå. Vi vil møte lærermangelen med økt rekruttering og mener det haster med kraftfulle tiltak. Vi foreslår flere tiltak for rekruttering av tilstrekkelig antall lærere og for å øke gjennomføringen på lærerutdanningen. Vi vil blant annet ha en nasjonal rekrutteringskampanje – særlig rettet mot å få flere menn i skolen.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Arbeiderpartiet satser på læreren!

Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder for kultur og oppvekst på besøk på Sandesundsveien barneskole.