Innlegg fra møtet i Planutvalget

Fraksjonslederen vår i Planutvalget, Christer Ryen, sitt innlegg i saken om Sports Club Sarpsborg.

I denne saken her må jeg få si at på et eller annet tidspunkt fremsto saken så komplisert at jeg måtte høre med erfarne politikere hvordan slike saker tidligere har vært behandlet. Rett og slett få noen gode råd på veien. Det som er spesielt er at en slik sak har aldri vært behandlet politisk tidligere, ihvertfall som noen husker. Så denne saken er unik på flere måter.

 Med tanke på hvor mange næringsetableringer Sarpsborg Kommune har vært en del av, er det nærmest ubegripelig at i denne saken har det gått så langt frem til det punktet vi er i dag.

 Det er kontroverser og uenigheter i saken som helhet der vi har etter beste evne hørt de partene i saken som er kjent for oss, med unntak av gårdeier. Det aller meste som har blir presentert for oss hører egentlig ikke til denne saken som planutvalget skal behandle i dag. Jeg vil presisere at det er kommunens pålegg datert 01.10.2019 om å avvikle bruken av lokaler St.Mariegate 42 , seksjon 1, som treningssenter er til behandling. Foretaket mangler lovpålagt brukstillatelse eller ferdigattest for å kunne ta lokalene i bruk som treningssenter. 

Bot og tvangsmulkt som er påløpt er nå i størrelsesorden 600.000,-. Effekt av tvangsmulkt har ikke hatt en oppsettende effekt, og til hensikt at nødvendige tiltak som er avkrevd fra kommunens side har blitt utført.

Det er mange som blir berørt av at tiltakshaver, altså eieren av selskapet, ikke har fått på plass brukstillatelse. Sarpsborg Helsesenter er etter vår mening en viktig del i østre bydel. Berørte parter er blant annet de de ansatte, kunder av helsesentret, fysikalsk behandling, aktiv på dagtid og ikke mist den jobben Tangen-famiien har bidratt til veldedighet.  Jeg har selv vært medlem av sentret i flere runder og har ubetinga positive opplevelser på hvordan selve helsesentret er drevet.  Ikke minst det at helsesentret er etablert i østre bydel som trenger positivitet også i form av næring. Derfor er det så utrolig trist at Sarpsborg Sportsmedisinske senter ikke har evnet å få på plass en brukstillatelse etter 9 års drift i St.Mariegate 42.

Mange mener mye om byggesak i kommunen vår. Vi er helt klare på at de har gjort det de kan for å komme tiltakshaver i møte og bidra til at tiltakshaver skal komme i mål med nødvendige tillatelser. Det er kommunens fagfolk på vegne av byen som med sin kunnskap skal sørge for at all næringsvirksomhet er i henhold til norsk lov. Jeg ser i sakspapirene at det fra kommunens side er en innrømmelse på at det i en tidlig fase var en saksbehandlingstid som tok for lang tid. Og det er beklaget også i saken.  Men i den saken som nå er til behandling hos byggesak mener vi at kommunen med sin fagkompetanse har fulgt opp saken på en god måte.

Med det mener AP og SP   at ansvaret som er delegert til kommunens fagavdelinger, fra byggesak til jurister med sin kompetanse og ansvar for lovforvaltning har konkludert med at driften er ulovlig, og det støtter vi.

Følgelig går vi for kommunaldirektørens innstilling i saken.