Budsjett, posisjon og nytale

av: Arne Holmstøen

Budsjettdiskusjonen i bystyret den 14. desember viste klare politiske skillelinjer mellom de borgerlige og de rødgrønne partiene.  Mens det styrende flertall var mest opptatt av økonomisk bærekraft,  ønsket de rødgrønne partiene å videreføre en trygg, forsvarlig og verdig velferdspolitikk innenfor økonomisk ansvarlige rammer. 

Det var derfor med forundring jeg hørte hovedinnlegget til varaordføreren hvor han påpekte at posisjonen har valgt å kutte i administrative ressurser og kunst og kultur, men var stolt av styrkingen i helse og oppvekst. For en som fulgte budsjettdebatten fra sidelinjen er det vanskelig å finne igjen denne styrkingen i vedtatt budsjett. Når det gjelder kommuneområdet helse og velferd har posisjonen i hovedsak sluttet seg til kommunedirektørens omfattende kutt innenfor de fleste virksomheter. De legger ned Tingvoll sykehjem med 35 sykehjemsplasser med helårseffekt, samtidig som de blant annet kutter i hjemmetjenester, boveiledning og barnevern. I forhold til kommunedirektørens budsjettforslag har posisjonen økt rammen for kommuneområdet helse og velferd med ca. 4,6 millioner kroner. Posisjonen har blant annet valgt å prioritere NAV, Kirkens bymisjon og hjemler til avtalefysioterapeuter. 

Innenfor grunnskolen foreslo  kommunedirektøren å redusere  bemanning og lærere med 14, 7 millioner kroner i 2024, økende til 21 millioner kroner i 2025. I vedtatt budsjett reduserte posisjonen innsparingen i oppvekst med 2,8 millioner kroner i 2024 og en ytterligere reduksjon med 2,3 millioner i 2025. 

Det er store og dramatiske kutt innenfor kommuneområdene Helse og velferd og Oppvekst. Det er da vanskelig å forstå at den svært begrensede reduksjonen i kuttene fra posisjonen kan betraktes som en styrking i helse og oppvekst. Jeg tror ikke våre ansatte innenfor disse tjenesteområdene vil kjenne seg igjen i varaordførers beskrivelse og dette minner meg om George Orwell og romanen 1984". 

Arne Holmstøen. Sekretær Sarpsborg Arbeiderparti. 

Profilbilde av Arne Holmstøen