Buss og kollektivtrafikk for fremkommelighet og miljø

av: Svein Larsen

Sarpsborg Arbeiderparti har i vårt program for de neste fire åra at Sarpsborg skal vokse på en bærekraftig måte. Vi må evne både å ivareta dagens behov og legge til rette for at kommende generasjoner får dekket sine. Arbeiderpartiet vil at Sarpsborg skal ta ansvar i kampen mot klimautfordringene. Et viktig virkemiddel er da å få flere over på buss, sykkel og gange.

Mer buss

Å få flere til å ta bussen, er den beste og mest effektive måten å skape plass på veiene for de som virkelig kjøre bil.

Nullvekstmålet er viktig for alle som bor og jobber i Nedre Glomma. Sarpsborg og Fredrikstad er byer i vekst, og de trafikale utfordringene merkes i det daglige av de fleste som ferdes på veiene.

HjemJobbHjem

Bussbruken har økt i regionen hittil i år, og det er mange tegn som tyder på at flere og flere er villige til å la bilen stå og heller sette seg på bussen. Bussen er det beste alternativet til å kjøre bil for mange, selv om både sykling og gange er viktig. Spesielt mange er det som tester ut det å ta bussen til eller fra jobben.

Ordningen HjemJobbHjem (HJH)har trigget både arbeidsgivere og arbeidstakere. Bare det å legge motforestillingene til side og forsøke bussen gjør noe med holdningene. HJH-erfaringer viser at mange fortsetter å ta buss oftere, når de først har prøvd det.

Flere tar bussen

Fra 1. januar til 24. mai i år hadde bussene i Nedre Glomma 2.262.461 passasjerer. Dette er en økning fra tilsvarende periode i fjor, og vi ligger an til å lande på om lag 5,4 millioner busspassasjerer i 2023 totalt, ifølge Østfold Kollektivtrafikk. I 2022 var det snaut 5,2 millioner og i 2021 4,5 millioner bussreiser i regionen.

Toget tar ikke unna spesielt mye av kollektivtrafikken mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Men det stadig bedre sykkelveinettet fører til at vi har et håp om økt sykkelandel fremover. 3 prosent sykkelandel virker ikke så høyt, men det utgjør likevel såpass at det monner litt. Folkehelsemessig er det viktig å tilrettelegge for sykling og gange, og at folk kommer seg ut i frisk luft. Med stans i veksten av antall biler, og en rask vridning fra fossildrevne til elektriske biler, vil luftforurensning fra trafikken komme under kontroll.

Portrett Svein Larsen

Svein Larsen, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Meningsfull bypakke

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Fredrikstad og Sarpsborg. Stadig flere velger bussen fremfor bilen, og noen velger å sykle eller gå mer. Det betyr også at de som virkelig behøver bilen kan få bedre plass på veiene.

Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle som ferdes i regionen. Klimagassutslipp, luftforurensning og støy i byområdene skal reduseres. Veksten i persontrafikken skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing. Det skal jobbes for å nå de statlige målene for antall drepte og skadde i trafikken.

Det er også viktig å bemerke at bypakkesamarbeidet bidrar med midler som å styrke kollektivtilbudet i regionen. Rundt 17 millioner kroner i året, i tillegg til 20 millioner årlig for å holde bussprisene lave. Dette er midler tildelt fra staten, og vi jobber selvsagt for at staten skal bidra ytterligere fremover.

Sarpsborg Arbeiderparti vil presse på sentrale myndigheter for å få på plass en avtale med staten som gjør oss i stand til å bedre busstilbudet ytterligere i åra framover. Gjennom å få på plass en god byvekstavtale, kan vi klare dette samtidig som vi kan legge til rette for gående og syklende på en god måte.