Distriktspolitikk som virker?

Av: Therese Thorbjørnsen

Therese Thorbjørnsen

Høyre går massivt ut i flere kommuner, hvor ordførerkandidater og stortingsrepresentanter sammen prøver å parkere Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin politikk og fremheve sin egen. Det er valgkamp og alle politiske partier ønsker å fremheve sin egen politikk, men når jeg leser leserinnleggene som er sendt ut rundt i Østfold så kjenner jeg meg ikke igjen i alle de eksemplene Høyre forsøker å etablere som sannheter.

Det er viktig å sette distriktspolitikk på dagsorden. Men Høyre sine løsninger for styrke distriktene er jeg uenig i. Kommunereformen dras frem som et eksempel hvor det argumenteres for at det gir mer makt nærmere innbyggerne. Nå har ikke Sarpsborg blitt rammet av sammenslåing – slik som flere andre kommuner i Norge har opplevd det siste året. Men Sarpsborg er en del av Østfold, og jeg opplever ikke at makten kommer nærmere innbyggerne når Viken blir tvangsetablert mot alle de tre fylkenes ønske. En gigant av et fylke som rekker fra Hallingskarvet til Halden, og som skal ha hovedsete i Sandvika – hvor er nærheten til alle oss vanlige folk i det? 

Høyres resept er å gi reelt mindre til kommunene, åpne for privatisering av viktige felles velferdstjenester og sentralisere offentlige tjenester. Samtidig kutter Høyre i skatten til Norges rikeste hvilket fører til at fellesskapets ressurser svekkes.

For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig at velferdstilbudet levers av det offentlige. Ingen skal kunne spekulere i, eller tjene penger på det som skal og bør være det offentlige tilbudet.

For vanlige folk i Sarpsborg har Høyres politikk konsekvenser når de blant annet:

- Kutter i pendlerfradrag

- Kutter i bostøtte til de som har minst fra før av

- Senker fradrag for fagforeningskontingent

-Øker sukkeravgift slik at arbeidsplassene i Østfold svekkes

-Legger på flyavgifter som førte til at Østfold mistet Rygge med om lag 1000 arbeidsplasser

Min påstand er at Høyres distriktspolitikk ikke virker til det beste for folk i Sarpsborg.

God samferdselspolitikk også god distriktspolitikk. Regjeringen skal ha ros for å følge opp samferdselsplanene som allerede var lagt da de kom til makten. Nedre Glomma regionen er i sterk vekst, og vi står midt i flere viktige samferdselssaker som er avgjørende for utviklingen av kommunen vår, for næringslivet vårt, for innbyggerne våre og ikke minst for klimaet vårt. Det er to store samferdselsprosjekter i Nedre Glomma. Inter City utbygging og storstilt utbygging av veisystemet vårt (bypakka). Innen begge disse områdene har vi opplevd store forsinkelser fra regjeringens side. Vi har ikke råd til flere utsettelser, det handler om utviklingen av byen vår. Kan regjeringen med Høyre i spissen garantere fremdriften for disse prosjektene? For dette er viktig for oss, og hvordan vi skal legge til rette for framtidas Sarpsborg.

Sarpsborg Arbeiderpartis distriktspolitikk handler om at alle skal ha de samme mulighetene til å leve gode liv. Det handler om rettferdighet, trygt arbeid, muligheter for kompetanseutvikling, tilstrekkelig infrastruktur, barnehager, skoler og gode tjenester der folk bor. Vi skal legge til rette for levende og rause lokalsamfunn. Skal vi fortsette å vokse på en framtidsretta og bærekraftig måte, må vi tenke framtidsretta. Vi må legge til rette for en bedre arealutnyttelse, et bedre kollektivtilbud og et sammenhengende gang- og sykkelveinett i hele kommunen vår.

Sarpsborgs næringsliv har alle forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet. En grunnleggende forutsetning for vekst, er at vi har rikelig med næringsarealer med rom for ekspansjon og tilfredsstillende infrastruktur.  Sarpsborg Arbeiderparti vil føre en aktiv næringspolitikk, og legge til rette for arbeidsplasser i hele kommunen.

Flere arbeidsplasser og et godt næringsliv er bra for fellesskapet. Vi vil gi næringslivet gode kår for vekst og utvikling, og ikke minst sørge for at flere kommer inn i arbeidslivet og har ei lønn de kan leve av. Det er avgjørende om vi skal nå målene våre i samfunnsplanen om å være en attraktiv by og bo, jobbe og oppleve. Sammen skal vi bygge gode lokalsamfunn i hele Sarpsborg.

Politikk handler om prioriteringer. Når Høyre slår seg på brystet og hevder kommuneøkonomien er romslig glemmer de å fortelle at Arbeiderpartiet sine forslag i Stortinget ville gitt kommunene i Østfold over 143 millioner kroner mer enn hva Høyre og regjeringen la på bordet for 2019. Det ville vært en reell styrking av kommuneøkonomien. For Sarpsborg kunne vår del av disse ekstra midlene ha gått til å sikre en bedre eldreomsorg, de kunne ha vært brukt for å styrke tidlig innsats, de kunne vært brukt til å få flere helsesykepleiere i skolene våre eller de kunne ha vært brukt til å gi alle våre barn et skolemåltid hver dag på skolen!

Det er en forskjell på hvem som styrer, og det er en forskjell på å velge å gi skattelette til de som har absolutt mest fra før – kontra å jobbe for et samfunn der vi styrker fellesskapet!