Eldreomsorg er ikke bare en valgkampsak

av: Linda Engsmyr, utvalgsleder for velferd og folkehelse

Dagens AP/SP regjering har lagt frem «Bo trygt hjemme-reformen». Den har som mål at flest mulig skal oppleve mestring og kunne leve gode og selvstendige liv. For Arbeiderpartiet er hovedpoenget at eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp når det er behov for hjelp.

Sarpsborg kommune har i lang tid jobbet med akkurat dette gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet», hvor mestring og trygghet er nøkkelord.

Eldre i Sarpsborg skal være trygge og leve aktive og gode liv. Vi som fellesskap skal stille opp enten det gjelder hjelp til å tilpasse boligen, trygghetsbolig eller heldøgns hjelp når man trenger det. Sarpsborg kommune har vært i førersetet når det gjelder å tilpasse boliger og bruke riktig velferdsteknologi etter den enkeltes behov. Flere og flere eldre er komfortable med å bruke utstyr som gjør at de kan bo hjemme lenger.

Vi har i dag en regjering som har lagt frem en eldrereform som er helt i tråd med det Sarpsborg Arbeiderparti har gått på valg på i flere år. Ingen kommunal helse – og omsorgstjenester skal privatiseres. Det er en garanti som Sarpsborg Arbeiderparti gir for neste periode også.

Arbeiderpartiet vil styrke hjemmebaserte tjeneste med vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling, slik at flere kan bo hjemme lenger. Det er her viktige tiltak som for eksempel seniorskolen kommer inn.

Linda Engsmyr

Linda Engsmyr, utvalgsleder for velferd og folkehelse og 3.kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Lavterskel tilbud og sosialmøteplass som er rettet mot de eldre i vår kommune. Hvor man kan være med på mange forskjellige aktiviteter flere ganger pr uke. Ved å holde kroppen og hodet aktivt så skyver man behovet for annen hjelp lengre frem.

Vi har i Sarpsborg startet «Tørn-prosjektet» hvor det gjøres forsøk med ny organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. Våre ansatte har god kompetanse innen sine ansvarsområder. Vi må legge til rette for bedre bruk av ressursene gjennom effektiv organisering og riktig oppgavefordeling. Slik helsepersonellkommisjonen peker på.

Vi i Sarpsborg Arbeiderparti har jobbet hardt for å få på plass årsturnus i flest mulig virksomheter i kommunen. Vi har bevilget mange millioner til dette arbeidet. Vårt mål er å få vekk ufrivillig deltid. Slike omstillinger tar tid, men vi er nå på oppløpssiden og vi ser resultater av denne satsingen. Dette arbeidet fortsetter med Sarpsborg Arbeiderparti i posisjon.

Det gis mange løfter i en valgkamp, for Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig at det vi lover blir en realitet. Flere ganger har vi hindret nedleggelse av Tingvollheimen, til tross for stor motstand opposisjonen som vil selge hele Tingvoll og arealene rundt til private. Vi har også holdt løftet om at drift av sykehjem er et kommunalt ansvar. Nå skal vi jobbe videre med å realisere utvidelse av Haugvoll sykehjem.