T

En trygg og god alderdom

Vår listekandidat, Hilde Synnøve Høyås, skriver her om den trygge og gode alderdommen, og at det skal være godt å bli gammel i Sarpsborg.

Hilde Hilde Høyås

I løpet av få år vil den såkalte eldrebølgen være reel ved at etterkrigsgenerasjonen vil runde 80 år. Arbeiderpartiet mener at eldreomsorgen er fellesskapets ansvar og vi vil ha en best mulig omsorg, ikke billigst mulig. Vi sier nei til privatisering og kommersialisering av eldreomsorgen fordi vi tror at kommunale tjenester gir bedre forutsigbarhet for brukerne, og vi ønsker ikke at ansatte skal få svekkede arbeidsforhold med dårligere lønn og pensjonsavtaler ved å la private overta arbeidsgiveransvaret.  

Et annet aspekt ved privatisering innen helse- og omsorgtjenester er inntoget av store internasjonale investeringsselskaper som kun er opptatt av profitt; når vi vet at disse selskapene attpåtil er knyttet opp til skatteparadiser for å unnslippe skatt og kun berike seg selv - så er ikke valget om å si nei til privatisering av helse- og omsorgtjenester så vanskelig! Vi vil at offentlige velferdskroner skal brukes til nettopp velferd i norske kommuner.

Sarpsborg Arbeiderparti vil at det skal være trygt og godt å bli gammel i vår kommune, vi vil at de eldre skal være sjef i eget liv og ha innflytelse på sin hverdag. Mange eldre er spreke og aktive og vi vil legge til rette for kulturtilbud, aktivitetstilbud og sosiale møteplasser for eldre.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og vi vil derfor styrke hjemmebaserte tjenester og satsingene på hverdagsrehabelitering slik at flere kan bo hjemme lengst mulig. Vi vil utvikle framtidsretta tjenester som støtter oppunder forebygging, rehabilitering og aktivisering av den enkeltes ressurser. Frivilligheten vil ha en viktig rolle i dette arbeidet. Sarpsborg Arbeiderparti har i sitt program at vi vil utvikle seniorboliger i samarbeid med utbyggere.

Et annet virkemiddel for å møte utfordringene med eldrebølgen er å bruke velferdsteknologi, det brukes også i dag, men teknologien utvikles og forbedres stadig og Sarpsborg Arbeiderparti vil at vår kommune skal være en foregangskommune for bruk av velferdsteknologi. Det gir trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukerne, pårørende og de ansatte. Velferdsteknologien gir også effektiv bruk av ressurser, noe som er viktig i forhold til at det blir flere eldre.

Sarpsborg Arbeiderparti vil etablere flere korttidsplasser for avlastning og rehabilitering innen eldreomsorgen, dette vil også være til hjelp for pårørende - de skal også ivaretas.

Vi jobber for at flere skal ha hele stillinger, det gir de eldre færre pleiere å forholde seg til, og dermed bedre kvalitet i omsorgen. Vi vet at noen ikke vil, eller kan jobbe fullt og vi har respekt for det.

Det er ikke alle det passer for å bo hjemme, og for disse brukerne må vi ha sykehjemsplasser av god kvalitet. Sarpsborg Arbeiderparti har i sitt program å bygge en ny del på sykehjemmet Haugvoll, og vi vil etablere flere skjermede plasser for demente.

Det skal være en selvfølge at de eldre føler seg trygge og ivaretatt i vår kommune. Det skal være godt å bo i Sarpsborg.