Elise

Et styrket Nav

Av: Elise Bjørnebekk-Waagen

Et styrket Nav

Nav er en bærebjelke i den norske velferdsstaten, og forvalter vårt felles sikkerhetsnett som er bygget opp gjennom generasjoner. I møte med Nav skal folk bli møtt med respekt og få oppfylt sine rettigheter. Ansatte i Nav må ha tid og myndighet til å følge opp den enkelte på en god måte. Arbeiderpartiet ønsker tiltak for et styrket Nav.

Tilgjengelighet

De siste årene er flere av Navs tjenester digitalisert, og brukerne skal i større grad benytte etatens nettside «Ditt Nav». Digitalisering og selvbetjeningsløsninger er positivt når dette kan bidra til å forenkle søknadsprosesser og gi økt tilgjengelighet, men den digitale hverdagen er krevende for brukere som opplever at det er vanskelig å finne ut av regelverket og få den hjelpen de har behov for. Økt digitalisering har også ført til at åpningstidene på Nav-kontorene er redusert.

Arbeiderpartiet mener at Nav må legge bedre til rette for personer som ikke behersker eller er komfortable med digitale løsninger. Dette innebærer åpne og tilgjengelige Nav-kontor over hele landet, som sikrer likeverdige tjenester for alle.

Regjeringens kutt i ytelser 

Nav er en viktig forvalter av vårt felles sikkerhetsnett. Gjennom kutt i ytelser og stønader er sikkerhetsnettet svekket under den sittende regjeringen. Det har blant annet ført til et økt behov for sosialhjelp. For å kunne yte god hjelp tilpasset brukeren må Nav forvalte et regelverk som gir folk muligheter. Gjentatte innstramninger i ordningen med arbeidsavklaringspenger er til hinder for at personer får nødvendig hjelp og trygghet. Innstramningene synes å bygge på en idé om at mennesker blir raskere friske av å få innskrenket sine økonomiske rettigheter, mer enn det forhold at deres situasjon ikke er avklart slik loven forutsetter.

Arbeiderpartiet ønsker et sterkt sikkerhetsnett, og mener ordningen med arbeidsavklaringspenger må endres slik at brukere som ikke er ferdig avklart ikke blir stående uten inntektssikring i oppfølgingsløpet.

Tillit framfor måling og kontroll

Nav styres i stor grad etter prinsippene i New Public Management. Indikatorene for mål- og resultatoppnåelse har vært basert på omfanget av igangsatte tiltak, framfor å rapportere på om man har lyktes med å hjelpe brukerne til en bedret livssituasjon og større grad av selvhjulpenhet, gjennom oppfølging og tiltak.

Arbeiderpartiet mener det er helt nødvendig med en tillitsreform i Nav, som gir større rom for skjønnsutøvelse og en tjeneste tilpasset den enkelte brukers behov. De lokale Nav-kontorene må få den myndighet de trenger for å utøve sitt mandat. Videre er gjensidig tillit mellom bruker og veileder avgjørende.

Budsjettkutt og mangelfull ressurstilgang i Nav

Ressursene i Nav preges av regjeringens Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). Driftsbudsjettet til Nav er kuttet med 489 millioner fra 2015 til 2021 som følge av ABE-kutt. Dette tilsvarer rundt 650 årsverk og svekker Navs mulighet til å levere på samfunnsoppdraget. Nav har fått tildelt ekstra ressurser på grunn av koronasituasjonen, men dette motvirkes av ABE-kuttene.  

Det er et politisk ansvar å sikre en forsvarlig økonomi og kvalitet i tjenestene. Arbeiderpartiet ønsker å avvikle regjeringens ABE-reform med flate kutt i Nav.  

Vårt felles sikkerhetsnett

 Nav er en bærebjelke i den norske velferdsstaten, og forvalter vårt felles sikkerhetsnett som er bygget opp gjennom generasjoner. Når Nav ikke fungerer slik det skal rammer det enkeltmennesker, ofte i en sårbar situasjon. Utfordringene i Nav er sammensatte. Det er på overtid å ta tak i utfordringene i Nav.

Pandemien viser oss viktigheten av å ha et velfungerende Nav. Nasjonalt er det over 200.000 helt eller delvis ledige. Alt for ofte hører vi historier om folk som følger seg liten i møte med et stort system. Sånn kan vi ikke ha det.

Vi helt avhengige av et godt fungerende Nav og at folk får den hjelpen de trenger. Rapporter og tilbakemeldinger fra brukere og tillitsvalgte viser at det nødvendig med en styrking av Nav.

Arbeiderpartiet har fremmet forslag i Stortinget om et styrket Nav. Vi mener det er helt nødvendig med tiltak, til det beste for brukere og ansatte.