En grusvei strekker seg inn gjennom skogen. Foto: Øivind Haug

Framtida til Østfold

Av: Svein Larsen AP, Halvor Fjeld Sp, Kristine Gustavsen SV og Frank Vigart Eriksen Mdg

Østfold

Vi mener at framtida til Østfold er som et selvstendig fylke og ikke som en del av gigantiske Viken.

Politiske vedtak og demokratiske prosesser bør gjøres nært der folk bor. For oss handler det om de små og store politiske avgjørelsen som fattes – og ikke minst kjennskap til de lokale forholdene. Fylkeskommunens ansvarsområder griper inn i viktige utviklinger i lokalområdene våre som videregående opplæring, tannhelse, kollektivtransport og fylkesveier.

Det er ikke tvil om at avstanden fra Hallingdal til Halden er stor, og at det er store ulikheter mellom de tre tvangssammenslåtte fylkene i Viken.

For oss er det viktig å se hva som er best for Sarpsborg fremover. Vår kommune grenser til både indre og ytre Østfold. Vi har mye å hente i et godt regionalt samarbeid mellom alle kommunene i Østfold, men det trengs mer enn samarbeid for å sikre at Østfold sine utfordringer blir sett og at vår region utvikler seg sammen. Vi mener at dette løses best ved å være et eget fylke.

Det er mange politiske vedtak som igjennom disse to årene med Viken fylkeskommune har blitt negative for Sarpsborg og ikke minst som har fjernet gode ordninger som har blitt jobbet frem over tid i Østfold.

St.Olav videregående skole, ny interkommunal hall, skolepc`er til alle elever i videregående og skolesekker til 1.klassinger er alle eksempler på saker som har rammet oss negativt og som har noe å si for utviklingen av vår kommune. Endringene har kommet som direkte konsekvens av sammenslåingen til Viken – og når det skal lages politikk og prioriteringer som dekker hele området fra Hallingdal til Halden.

Alt var ikke perfekt i Østfold, men utfordringene våre med levekår, utdannelsesnivå og infrastruktur blir ikke bedre selv om tallene ser bedre ut for storfylket Viken. Vi er bekymret for at det målrettede arbeidet som har blitt gjort med å få flere til å fullføre videregående opplæring, arbeidet innen folkehelse og satsningen på Østfold og kommunene her vil drukne i Viken.

Vi mener vi allerede har mistet mye i løpet av de to første årene med Viken. Ikke minst gjør avstanden til politikerne og beslutningene det utfordrende når vi jobber for viktige saker i Sarpsborg.

Vi opplever at når vi snakker om viktigheten av utviklingen av en fylkesvei i Varteig – så er det ikke like viktig som arbeidet med E18 igjennom Bærum. Eller når vi snakker om hvilken betydning gratis skole-pc har for våre ungdommer og for familienes økonomi, så er ikke det en problemstilling de ser på samme måte som oss.

27.januar skal vi behandle høringsuttalelsen om fylkeskommunens struktur. Vårt svar på det er tydelig. Vi vil oppløse Viken og vi vil tilbake til de 3 opprinnelige fylkene.

Vi vil ha Østfold tilbake!