En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Hele faste stillinger- nå er det din tur

Av: Therese Thorbjørnsen

Therese Thorbjørnsen

Arbeiderpartiet går til valg på hele, faste stillinger og trygge jobber til alle.

Ufrivillig deltid er et stort problem i blant annet kommunal sektor, og særlig i helse- og omsorgssektoren. Undersøkelser viser at om lag en tredjedel av alle som jobber deltid gjør det fordi de ikke får tilbud om en større stillingsprosent. Ufrivillig deltid er også et stort problem i flere bransjer i privat sektor, som f.eks innen renhold, hotell- og utelivsbransjen og for butikkansatte.

Koronapandemien har også vist oss smittevernsutfordringene ved at ansatte i deltidsstillinger arbeider på flere steder for å få en lønn å leve av.

Behovet for hele faste stillinger handler også om at vi trenger å rekruttere nok ansatte innen velferdsyrkene til å dekke det økte behovet vi vet kommer i årene fremover. Skal helse og omsorg være en attraktiv karrierevei, trengs det hele og faste stillinger, og vi kan ikke fortsette å utdanne 2-3 personer for å dekke ett årsverk.

Skal vi lykkes med heltidssatsningen i kommunene må kommuneøkonomien styrkes betraktelig, slik at vi har økonomisk rom til å satse på økt bemanning og flere heltidsjobber. I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 ble kommunenes økonomi styrket med totalt nesten 3,5 milliarder kroner. For Sarpsborg sin del ville det vært 25 millioner mer hvert eneste år.

Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er en krise for den enkelte arbeidstaker, for likestillingen og ikke minst for vår felles velferd. Vi vet at vi må ha flere i jobb dersom vi skal har råd til å finansiere det økte velferdsbehovet i tiårene fremover. Dette innebærer at vi må skape flere jobber, at vi må få flere i arbeid, og at flere må jobbe heltid.

Med Arbeiderpartiet i regjering vi vi:

-Styrke fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid ved at det er arbeidsgiver som må bevise at det er behov for deltidsstilling. Ikke som i dag hvor det er den ansatte som må bevise at den har krav på utvidet stilling.

-Invitere arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene til en storstilt felles satsning for hele faste stillinger og reell medbestemmelse over egen arbeidshverdag for alle arbeidstakere. Vi vil ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale heltidstiltak for å redusere deltidsandelen, og stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur gjennom statlige tilskuddsmidler.

-Styrke kommuneøkonomien betraktelig, slik at kommunene har mulighet til å satse på økt bemanning og flere heltidsjobber.

Nå er det vanlige folks tur- nå er det din tur.

Bruk stemmeretten din, stem Arbeiderpartiet!