En eldre kvinnelig busspassasjer sitter og ser på regnet ut vinduet. Foto: Øivind Haug

Hvordan skaper vi framtidas Sarpsborg?

Vår listekandidat, Stian Gressum, skriver i dette innlegget om utvikling av byen vår og infrastruktur.

Stian Gressum

Fundamentet for framtidas Sarpsborg legges på bakgrunn av de beslutningene og valgene vi tar i dag. Kommunen og byen vår vokser sakte, men sikkert og vi blir stadig flere sarpinger. Skal Sarpsborg være en attraktiv kommune å bosette seg i, både for tilflyttende og hjemflyttende sarpinger, må vi ta grep i dag. For å få til dette må det tilrettelegges ved å bygge ut veiene inn og ut av byen, jernbanen og sørge for at det bygges boliger folk ønsker og har råd til.

Sårbarheten til dagens veisystem kommer tydelig til syne hver gang det er problemer med trafikken over Sannesundbroa eller på E6 generelt. Da står trafikken i stampe langs det meste av riksveien gjennom sentrum. Framkommeligheten for de som ønsker å komme seg fram i og rundt byen blir dermed sterkt redusert. Siden riksveien er en avlastningsvei for E6 er det viktig at denne blir rustet opp for å kunne ta unna den økte trafikken som oppstår ved trafikkuhell der. 

Etter forrige runde med vedlikehold ble det slått fast at Sarpsbrua har ti år igjen før det ikke lenger er forsvarlig å bruke den. Derfor må arbeidet med å få på plass en ny bruløsning intensiveres. Siden regjeringen tviholder på å finansiere veibygging med bompenger er dette uunngåelig også her i kommunen. Bompenger er noe verken vi i Sarpsborg Arbeiderparti eller de andre partiene i bystyret ønsker. Dessverre står valget mellom å innføre bompenger eller bli avspist med et underdimensjonert veinett som trenger utbygging.

Sarpsborg Arbeiderparti vil videreføre InterCity-arbeidet med jernbanestasjon i sentrum. Denne plasseringen vil gi enkel adkomst til stasjonen og tilknytning til andre kollektivløsninger. Ved å beholde dagens plassering vil vi samtidig kunne tilrettelegge for utvikling av områdene rundt stasjonen og østre bydel som helhet. Sarpsborg næringsforening mener også at denne løsningen vil bidra til vekst gjennom å gi best transportmuligheter, tilgjengelighet og utvikling i sentrum. Ved å legge en ny jernbanestasjon til Rolvsøy vil vi gå glipp av disse mulighetene.

Tidligere i år ble den nye sentrumsplanen for Sarpsborg vedtatt. Sarpsborg Arbeiderparti mener planen legger til rette for et sterkt og levende sentrum. Planen legger til rette for at 3500 flere skal kunne bo i sentrum innen 2030, som innebærer et behov for ca. 1750 nye boliger i sentrumsområdet. Den nye planen er mer detaljert enn den forrige og er enklere for potensielle utbyggere å forholde seg til. Dermed kan man unngå at det må gis dispensasjoner i enkelttilfeller. Vi mener at gjennom å ha en konstruktiv dialog med utbyggerne, kan vi legge til rette for at det blir bygget boliger både unge og barnefamilier har råd til og kan trives i.

Ikke alle ser like positivt på utbygging av veier, jernbane og sentrum. Det er fullt forståelig at det er sårt at huset må vike for vei eller jernbane eller at utsikten endres ved at det bygges boliger i nabolaget. Om man ser det hele i et større perspektiv mener Sarpsborg Arbeiderparti at dette i sum vil bidra til å styrke hele Sarpsborg. Hvis ikke vil vi gå baklengs inn i fremtiden og bli parkert av våre nabobyer.