Therese Thorbjørnsen

Med hjerte for Sarpsborg

Av: Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat

Therese Thorbjørnsen

Vi er inne i en krevende tid.  Mange kjenner på usikkerhet og frykt for framtida, også her i Sarpsborg. Krig, klimakrise og økonomiske problemer er i det daglige nyhetsbildet og har blitt en del av vår hverdag. Med høyere rente, økte priser på blant annet mat og strøm og med høyere kommunale avgifter – må det prioriteres. Det må tenkes langsiktig, og vi må bidra til at vår felles velferd forvaltes på en best mulig måte. Alt dette vil kreve mye av oss folkevalgte i årene som kommer. Vi må evne å styre, også igjennom krisetider. Sarpsborg Arbeiderparti skal være garantisten for nettopp dette.

Sarpsborg er en by i utvikling. Det skjer mye flott i byen vår, og vi har hatt en periode med høy vekst på mange områder. Det er bra for byen vår, men det gir også noen utfordringer som vi må løse i fellesskap.

Det er store ulikheter i Sarpsborg. Det er alt for mange barn som lever i lavinntektsfamilier, og Sarpsborg har en høy andel barnefattigdom. Det må vi ta på alvor. Noe av det viktigste vi gjør er å få flere i arbeid. En trygg økonomisk hverdag er viktig for alle. Samtidig må vi se barn og unge der de er nå. Vi må skape fellesskap, gi like muligheter og jobbe målrettet for at flere unge i Sarpsborg skal fullføre videregående og ta høyere utdanning.

Vi skal ha aktive og trygge innbyggere i kommunen vår. Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til alle byens innbyggere i alle livsfaser. Trygghet i hverdagen - muligheten til å delta i aktiviteter og være sosial - er avgjørende for god livskvalitet og god helse. Vi ønsker gode offentlige tilbud, som omfatter alle. Vi sier et klart og tydelig nei til privatisering av vår felles velferd.

Sarpsborg Arbeiderparti vil at barn og unge i Sarpsborg skal ha en trygg og god oppvekst. Vår viktigste oppgave, som samfunn, er å gjøre barn og unge rustet for framtida. Våre barn og unge skal ha aktive liv, der skole, lek, fritidsaktiviteter og tid med familie og venner, gir en god balanse i deres liv.

Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i idretts- og fritidsaktiviteter. Idrett og fysisk aktivitet gir glede, er viktig for folkehelsa og det skaper gode møteplasser. Frivilligheten i Sarpsborg kan vi alle være stolte av. Det er organisasjonene, enkeltpersoner og ildsjelene som skaper aktivitetene. Arbeiderpartiet vil være en tilrettelegger som samarbeider tett med frivilligheten og skaper gode rammevilkår.

Vårt parti mener at kultur skal være en drivkraft i kommunens utvikling. Vi vil sikre at alle har tilgang på kultur- og fritidstilbud. Fritidsklubbene og ungdommens kulturhus er viktige arenaer for barn og unge i Sarpsborg. Dette er og forblir viktige satsningsområder for Sarpsborg Arbeiderparti.

Sarpsborg kommune skal være en trygg og god arbeidsgiver, som involverer de ansatte og ivaretar deres rettigheter. Vi mener at hele, faste stillinger skal være hovedregelen i Sarpsborg. Det gir en bedre arbeidshverdag for våre ansatte, samt at det skaper forutsigbarhet og bidrar til lavere sykefravær.

 De neste årene vil det skje mye spennende i utviklingen av byen vår. Vi vil føre en offensiv næringslivspolitikk, som trygger eksisterende arbeidsplasser og som legger til rette for nye. Gjennom vår politikk skal det skapes enda flere arbeidsplasser i Sarpsborg.

Sarpsborg Arbeiderparti er opptatt av at utviklingen av kommunen må foregå i et samarbeid. Vi tror på at vi kan få til mye i et fellesskap. Gjennom prosjektet «Bykraft2027» inviterer vi næringslivet, kommunen og innbyggerne til å nå målet om å bli Norges mest attraktive by.

Kjære sarping. Vi har klare og tydelige ambisjoner for arbeidslivet, byutvikling og det å skape mindre forskjeller i Sarpsborg. Vi går til valg med resultater å vise til – og vilje til å få til mer.

Det å være ordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti er noe jeg har sagt ja til med både stolthet, glede og engasjement. Jeg ønsker å være med å gjøre en forskjell for byen min.  Hjertet mitt banker for folka som bor her og for framtidas Sarpsborg. Med meg på laget har jeg fått aktive og engasjerte sarpinger, som med ulik bakgrunn og ulike interesser på mange måter speiler byen vi bor i. Dette er vår store styrke.

Sarpsborg Arbeiderparti skal jobbe for å møte framtidas muligheter og utfordringer på best mulig måte for byen vår, for innbyggerne og med tanke på framtida vår.

Vi har evnen og viljen til å skape sterkere fellesskap rundt hver enkelt – og for hver enkelt. Sarpsborg Arbeiderparti går til valg i 2023 på et program, der hovedbudskapet er: Med hjerte for Sarpsborg- og de som bor her.