Morgendagens helse og omsorg i Sarpsborg

Leserinnlegg av: Elise Bjørnebekk-Waagen Leder utvalg for velferd og folkehelse, saksordfører kommunedelplan helse- og omsorgstjenester 2017 – 2028.

Kommunens helsetjenester er til for Sarpingene, - deg og meg. Tryggheten med et helseapparat som står klart hvis noe skulle skje er en viktig del av grunnmuren i vårt samfunn. Men samfunnet er i endring og når behov endrer seg, da må kommunens tjenester tilpasse seg. De siste årene har flere oppgaver og mer ansvar blitt flyttet fra sykehusene til kommunene, og alderssammensetningen i befolkningen er i endring. Dette gjør at vi i fellesskap må finne nye måter og metoder slik at grunnmuren består – helsetjenester tilpasset den enkelte som er tilgjengelig for alle. 

Sarpsborg kommune utarbeider nå en ny kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester. Planen er et viktig verktøy for å løse kommunens utfordringer i fremtiden. Planen setter blant annet fokus på koordinering mellom tjenestene, brukermedvirkning og levekårsutfordringer. Befolkningen er i endring og vi blir flere eldre. Personer over 67 år er forventet å stå for mer enn halvparten av befolkningsveksten frem til 2040. Dette krever at kommunen er forberedt. I dette bildet er det oppløftende at eldre i fremtiden er forventet å ha en bedre helse enn generasjonene før dem. 

Fremtidens utfordringer kan ikke alene løses med å gjøre mer av det samme. Vi må skape godt koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte, og som støtter den enkeltes evne til å mestre egen hverdag. Jeg tror mange i likhet med meg ønsker å få beholde hverdagen sin så lenge som mulig, noe som innebærer å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må hjelpen på plass før utfordringer blir til store problemer. Det skal være trygt å bli eldre og bo i Sarpsborg. På mange måter kan endringene vi står overfor beskrives som et paradigmeskifte. Gjennom å forebygge og mobilisere den enkeltes ressurser er målet å mestre hverdagens utfordringer, ikke passivt motta tjenester. Skal vi lykkes må det satses på hverdagsrehabilitering, fysioterapi, ergoterapi, hjemmetjenesten og velferdsteknologi. 

Teknologien påvirker også fremtidens helse og omsorg. Sarpsborg kommune har investert i mobile trygghetsalarmer. Dette er alarmer som kan brukes utenfor hjemmet, slik at brukeren kan gå på butikken og samtidig få hjelp hvis det skulle oppstå en situasjon. Jeg tror dette bare er starten av utviklingen som kommer. Den teknologiske utviklingen går raskt, derfor er det viktig at vi som fellesskap er pragmatiske og tydelige på at nye løsninger skal være til det beste for brukeren. 

Mange i Sarpsborg står på dag og natt for sine nærmeste som trenger ekstra hjelp. Dette er uvurderlig omsorg. På landsbasis yter pårørende uformell omsorg tilsvarende om lag 100 000 årsverk. Selv om man ønsker å stille opp for sine nærmeste kan dette være tøft i perioder. Da er det viktig at helseapparatet er tilstede med riktige tjenester, veiledning, avlastning og tiltak som gjør det mulig å stå i oppgaven.

Skal vi møte fremtidens utfordringer er vi avhengig av at ansatte i helse og omsorg trives i jobbene sine. Mange av omsorgsyrkene krever mye av de ansatte. Godt arbeidsmiljø, arbeidstider og kompetanse har stor påvirkning for både den ansatte og brukeren. 

Planlegging av fremtidens helse og omsorg i Sarpsborg er omfattende. Fellesskapets svar på fremtidens helsetjenester må også ta hensyn til et endret sykdomsbilde, behov for tilpassende boliger, frivillige som en ressurs og økt forekomst av psykiske plager. 

Kommunedelplan helse- og omsorgstjenester 2017 – 2028 skal vedtas av bystyret høsten 2017. Jeg håper flere vil være med å forme fremtidens Sarpsborg. Du kan lese mer om planen og hvordan du kan medvirke på Sarpsborg.com (Politikk og planer, Planer og rapporter, Helse- og omsorgsplanen). Har du innspill, tanker og ideer kan dette sendes på e-post til [email protected], eller du kan ringe Servicetorget. 

Jeg er overbevist om at jo flere som bidrar, desto bedre blir resultatet. Vi vil gjerne høre din mening, slik at vi sammen kan skape de beste løsningene.

kurland enerom