Nav hjelpemidler og tilrettelegging.

Av: Elise, Linda og Desire

Elise, Linda og Therese

Hvordan skal fremtidig organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og Viken være? Dette er et spørsmål som Styringsenheten for NAV Hjelpemiddelsentraler stiller, og berørte mottakere gis mulighet til å komme med et høringsinnspill   Det jobbes nå med tre modeller for fremtidig organisering av dette området.

1. En sentral – Oslo sentralen består. Viken enhetene avvikles. Løsning med lokale utprøvingssentre

2. To sentraler – Vest-Viken og Oslo består. Øst-Viken avvikles. Løsning med lokalt utprøvingssenter

3. Tre sentraler – Alle de tre enhetene består, Øst-Vikens lokasjon vurderes

For Sarpsborg Arbeiderparti er det kun alternativ nummer 3 som er aktuelt, alle de tre enhetene må bestå. Vi må til enhver tid sikre et godt brukertilbud. Navs hjelpemiddelsentral på Greåker gir et godt og effektivt tilbud til alle som måtte ha behov for hjelp.

Sarpsborg Arbeiderparti mener det er viktig at arbeidsplassene beholdes i vår kommune, vi har ansatte som har god kompetanse, og som er behjelpelige til å finne de rette hjelpemidlene i alle livets faser.

Hjelpemiddelsentralen på Greåker er lett tilgjengelig, og de yter god service til sine brukere. Og skal fortsette å levere sine tjenester til de som behøver det.  

Vi i Sarpsborg Arbeiderparti synes det er gledelig å se at prosjekt gruppen som har jobbet med å se på de forskjellige løsningene også anbefaler at alle enheter skal bestå. Sarpsborg kommune har også sagt i sin tilbake melding at de støtter alt. 3.  Da denne modellen vil best ivareta brukernærheten og befolkningsveksten - og helt klart vil være den beste løsningen for regionen.

Vi håper at anbefalingen blir hørt og at Øst-Vikens lokasjon blir videreført på Greåker.