Ny bemanningsnorm i barnehagene

Regjeringa har løpt fra bordet uten å betale regningen, sier Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant for Østfold i sitt svar til FRP.

Seks barn sitter i ring og vanner et akvarium med jord og planter. Foto: Øivind Haug

Illustrasjonsbilde - Arbeiderpartiet

Torsdag ble sak om ny bemanningsnorm i barnehagene behandlet i Stortinget. Kun to måneder før den trer i kraft (1. august) vil regjeringen innføre krav til minimumsbemanning i barnehagene uten at overgangen er betalt for. Dette har skapt sterke reaksjoner. Alle partier er for en norm, men for at dette skal la seg realisere, er vi avhengige av at pengene følger med. Regjeringens forslag til endret bemanningsnorm koster Sarpsborg kommune 50 millioner og for Fredrikstad utgjør bemanningsnormen 40 millioner. I følge kommunenes egen organisasjon, KS, vil det på landsbasis være opp mot 1,0 milliarder kr som mangler.

Det beste laget rundt barna 

Høy voksentetthet og dyktige fagpersoner er avgjørende for god kvalitet i barnehagen. Det tror vi alle er enige om. Vi og Arbeiderpartiet vil ha det beste laget rundt barna. Vi ønsker en trygg barnehagehverdag for alle våre barn, med nok voksne til stede, og er positive til en bemanningsnorm i barnehagene. Men regjeringen setter kommunene i en vanskelig situasjon når de ikke tar sin del av ansvaret.

Privat, ideelle eller kommunal 

Både kommunale, private og ideellebarnehager blir berørt av endringen. Vi frykter at barnehager kan se seg nødt til å ta inn færre barn og kutte i kvaliteten, på grunn av manglende finansiering. Private barnehager mottar sine tilskudd basert på det tilskuddet kommunens egne barnehager brukte to år tidligere. Det fører til at mange private barnehager rett og slett ikke har økonomi til å oppfylle kravene i bemanningsnormen. Alle barn skal ha et godt barnehagetilbud uavhengig av eierform på barnehagen. Derfor mener vi det er urimelig å ikke betale for normen.

Våre krav til regjeringen

Vi krever:

  • At regjeringen sikrer flere trygge voksne til stede for barna gjennom å sørge for økt statlig finansiering av bemanningsnormen.
  • At regjeringen sikrer de ansattes vilkår ved å unngå negative konsekvenser som økt bruk av deltidsstillinger i barnehagesektoren.
  • At effekten av normen evalueres grundig etter to år, slik at konsekvensene i sektoren og for kommunene kartlegges.

Det er i seg selv positivt for barnehagene med en norm, men uten tilstrekkelig finansiering må kommunene kutte i andre tjenester for å finansiere reformen.

Minus, minus blir ikke pluss 

I Sarpsborg jobber det mange dyktige dedikerte ansatte som hver enste dag står på for at sarpingene skal ha et godt tilbud. På tross av begrensede budsjetter får Sarpsborg mye ut av hver krone. Sarpsborg kommune har lavere inntekter enn gjennomsnittet av norske kommuner. Det krever at vi gjør tøffe prioriteringer. Høyre og Frp har møtt dette med at vi må være mer innovative og jobbe enda smartere. Vi ønsker nytenkning og innovasjon velkommen. Men vi kan ikke innovere oss bort fra det gode møtet mellom de ansatte og befolkningen. Vi kan ikke tenke oss bort fra trygge arbeidsvilkår eller pensjonsordninger. Sarpsborg skal være fremoverlent, men vi kommer oss ikke bort fra at gode, trygge tjenester koster. Vi skulle ønske oss en mer rettferdig fordeling av kommunenes inntekter og full finansiering av bemanningsnormer slik at ansatte i eldreomsorgen, skoler og barnehager kan få flere kollegaer og mer tid til den enkelte.

Vi har merket oss at Høyre og Frps budsjetter for Sarpsborg ikke har prioritert økende bevilgninger til barnehager eller økt bemanningsnorm. Med lave inntekter skulle vi alle ønske oss mer til gode formål. Vi stiller oss derimot uforstående til nevnte partiers ønske om å innføre et ostehøvelkutt på 1 %. Etter vår mening bruker vi ikke en krone for mye på barn og unge i Sarpsborg. Derfor krever vi at regjeringen tar sin del av ansvaret.

Kommunen det nye oljefondet? 

Barnehage er viktig, men det er også andre kommunale tjenester som skole, barnevern og pleie og omsorg. Kommunen har også satset stort på nye og moderne barnehager. Det henger ikke på greip at Sarpsborg kommune skal straffes for denne prioriteringen.

Sarpsborg kommune har lavere inntekter enn gjennomsnittet av norske kommuner. Likevel forventer Frp at kommunen skal kunne ha en bemanning i skole og barnehager på nivå med landssnittet, og det samme gjelder formodentlig også innen pleie og omsorg. Og dette skal vi gjøre uten å kreve inn eiendomsskatt. Det sier seg selv at det ikke vil være mulig hvis vi skal få kommunens budsjett til å balansere.

Sarpsborg kommune har tre ganske gode år bak seg økonomisk sett. Det er bra. Men overskuddet i fjor var ikke særlig større enn det en kommune på Sarpsborgs størrelse bør ha.

Erfaringene viser også at det er vanskelig for kommunen å oppnå så gode resultater over tid, så sent som i 2014 gikk kommunen med et stort underskudd og vi måtte bruke av reservene våre. Derfor har det vært viktig å fylle opp disse fondene igjen.

Vi har fortsatt økonomiske utfordringer selv om vi har hatt et par gode regnskapsår. Allerede i år varsler rådmannen tøffe kutt for å få balanse i driften.

Regjeringen har varslet kommunen om at bruken av oljepenger må reduseres. Samtidig har regjeringen prioritert skattekutt til de som har mest fra før gjennom hele sin regjeringsperiode. Vi vet at kommunenes utfordringer øker med eldrebølgen etter 2020.

I Sarpsborg har vi rustet oss for å møte disse utfordringene innenfor eldreomsorgen, det koster for en lavinntektskommune. Da skulle det bare mangle at staten tar sin del av ansvaret slik at våre barn kan få et bedre tilbud.

Vi er enige med KS i at det er en skandale at regjeringen ikke betaler for egne reformer. Kommunene har aldri hatt flere og større oppgaver. Det er kommunene som skaper en moderne skole, trygge hverdager for eldre, gode barnehager og gode oppvekstvillkår for barn og unge. Når regjeringen løper fra regningen går det utover vårt felles sikkerhetsnett og velferdstjenester.