Portrettbilde av en kvinnelig lege. Foto: Øivind Haug

Fastlegene varsler krise- AP i regjering vil rydde opp!

Av: Elise Waagen, stortingsrepresentant

Elise Bjørnebekk-Waagen

De siste dagene har det vært en rekke innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad der fastlegene i Sarpsborg varsler krise. Det er noe vi må ta alvorlig, og noe som arbeiderpartiet i regjering vil gjøre noe med.

Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, der alle skal få hjelp, uavhengig av hvor de bor i landet, eller tykkelsen på lommeboka. Fastlegeordningen behandler størstedelen av norske pasienter, men koster bare en tiendedel av helsebudsjettet. Å ikke ta fastlegeordningen på alvor er dårlig for den enkeltes helse og lite kostnadseffektivt. Det er alvorlig at fastlegekrisen nå også har kommet til Sarpsborg.

For det første har vi sett en storstilt oppgaveoverføring til fastlegene. De forventes å gjøre mer og dokumentere mer enn de gjorde tidligere. Overføring av oppgaver fra sykehusene til fastlegene har vært ønskelig, men har ikke vært ledsaget av mer ressurser. Det har også gitt fastlegene oppgaver som strengt tatt ikke burde ligget hos dem, som for eksempel ansvaret for fraværsmeldinger for elever i skolen.

For det andre ser vi at det mangler unge leger i ordningen. Det utdannes ikke nok allmennleger, det er for få turnusstillinger og for få plasser på medisinstudiet. Men også nyutdannede leger vegrer seg for å gjøre den store investeringen det er å kjøpe seg inn i en fastlegehjemmel. Når de i tillegg mangler støtte for å ta den nødvendige spesialiseringen i allmennmedisin, kan veien til å bli fastlege være for krevende.

Arbeiderpartiet er enig med kommuneoverlegen, dette er en varslet krise.

Skal vi komme oss ut av denne og sikre trygg tilgang på fastleger må vi ha nye nasjonale tiltak. Arbeiderpartiet mener vi må redusere fastlegenes pasientliste. Vi trenger å få på plass flere utdanningsstillinger, mulighet for fast ansettelse eller tilbud om grunnstøtte til etablering av fastlegepraksis. Vi må i tillegg stoppe økningen i unødvendige oppgaver til fastlegene.

Sarpsborg klarer ikke dette alene, det er på overtid at det kommer nasjonale tiltak.

I forkant av valget har vi i Arbeiderpartiet presentert en 100-dagers plan. Denne planen beskriver hva vi skal gjøre de 100 første dagene i regjering hvis vi får velgerens tillit. Tiltak for å redde fastlegeordningen står på denne planen. Vi vil i løpet av de første 100 dagene korte ned listelengden til fastlegene for å løse fastlegekrisen ved å øke basistilskuddet pr. innbygger, og etablere nye rekrutteringshjemler.

Bruk stemmeretten din- stem Arbeiderpartiet!