Barn

På barnas side

Vår listekandidat, Gry Borgaas, har skrevet om hennes hjertesak; barn og unge.

Gry Borgaas

Valgkampen er i gang for fullt, og for første gang for meg, tar jeg aktivt del i den. Tidligere har jeg alltid avgitt min stemme ved valg, men uten å være spesielt politisk aktiv. Jeg har verdiene frihet, likhet og solidaritet dypt forankret, derfor har min støtte alltid gått til Arbeiderpartiet. Da jeg fikk spørsmål om jeg ville stå på Arbeiderpartiets liste til årets kommunevalg, så jeg på det som en ære, og jeg går inn i dette for meg nye terrenget med ydmykhet og ønske om å bidra til å bygge et enda bedre Sarpsborgsamfunn for alle.

For meg er det spesielt viktig at Sarpsborg skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Jeg vil være med på å føre en politikk som gir like muligheter. Det vil være viktig for meg å jobbe for å sikre at alle barn og unge får like muligheter uavhengig av foreldrenes økonomi, og styrke innsatsen for barn i familier med lav inntekt.

Jeg brenner for at alle barn som starter på skole i Sarpsborg skal oppleve mestring og ha en trygg skolehverdag. Gjennom å sørge for tidlig innsats i skolene, der det settes inn ressurser med en gang utfordringer oppstår, mener jeg vi kan gi mestringsopplevelser til alle barn i Sarpsborg. Det er helt nødvendig at det settes inn ressurser tidlig dersom alle barn og unge skal lykkes gjennom hele skoleløpet. Barn og unge i Sarpsborg skal oppleve å bli tatt på alvor, og det mener jeg de blir i Arbeiderpartiets program. Vi skal jobbe for at alle skoler og barnehager i kommunen skal være helsefremmende, vi vil igangsette et prøveprosjekt med et gratis måltid i skolen, et prøveprosjekt med leksefrie skoler, og alle elever i Sarpsborgskolen skal ha nettbrett eller PC. Det er jo også selvsagt viktig at de som skal jobbe med barna våre har nødvendig kunnskap og kompetanse, derfor vil Arbeiderpartiet jobbe for at alle ansatte i barnehager og på SFO skal ha fagbrev eller høyskoleutdanning. Alle skoler og barnehager i kommunen skal selvsagt også jobbe målrettet og forebyggende mot mobbing.

Jeg er stolt av å stå på lista til Arbeiderpartiet, og skal gjøre alt jeg kan for å vise meg tilliten verdig.

Husk å bruk stemmeretten din! Godt valg!