På barnas side

Bystyret har vedtatt oppvekstplan, for alle barn i Sarpsborg, helt fra de minste i barnehagen til de eldste i barne- og ungdomsskolen.

Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder for kultur og oppvekst og saksordfører for kommunedelplan oppvekst

Arbeiderpartiet sitt Sarpsborg er en by der barn og unge lykkes.

Det skal være trygt å vokse opp i kommunen vår. Vi fører en politikk som gir like muligheter til alle, og vår politikk er bygd opp på sterke fellesskapsløsninger.  Vår viktigste oppgave som samfunn er å gjøre barn og unge rustet for framtida. Skal våre barn og unge lykkes må vi se hele eleven.   Vi må sammen sørge for at hver enkelt har de beste forutsetningene for å lykkes. Det er dette å være på barnas side handler om. Vi skal aldri senke ambisjonene, men alltid løfte barna.

Vårt mål er at Sarpsborgs skoler og barnehager er et sted hvor alle elever opplever læring, god oppfølging og trygge rammer. Der de får oppleve magien i lek, utforsking, læring og mestring.

Vi ønsker å skape en best mulig barnehage for alle våre barnehagebarn. Vi ønsker å skape en best mulig skole for alle Sarpsborgelever.

Bystyret vedtok i går en ny kommunedelplan for oppvekst. Planen synliggjør og forplikter arbeidet med å legge til rette for at alle barn i Sarpsborg skal gis mulighet for en god oppvekst og et godt utdanningsløp, hvordan kommunen skal sikre kvalitet og etterleve de krav og forventninger som er rettet mot tjenester innen sektoren, og hvordan vi skal gjennomføre dem.

Det gode hjemstedet

Det skal være trygt å vokse opp i kommunen vår.

Det handler om gode og trygge rammer rundt det enkelte barn og den enkelte elev- både faglig og sosialt. Vi skal arbeide mot utenforskap, eksludering og mobbing. Vi skal legge til rette for at alle barna våre skal få mulighet til å beherske språket, slik at de opplever tilhørighet- åpenhet og engasjement. Noe som igjen gjør at de er med og kan delta aktivt i Sarpsborg samfunnet.

Med denne planen vil skape og forsterke et samarbeid mellom barnehagene, skolene, SFO, lag og foreninger, kulturlivet og næringslivet.

For Sammen skaper vi det gode hjemstedet

Jobbene for fremtiden

Vi vet ikke hva dagens unge skal jobbe med når de blir store- det er vår oppgave å lage planer gode nok for at de er rustet til framtidens jobber. Vi skal gi våre barn og unge muligheter for et utdanningsløp som kvalifiseres til fremtidens jobber. Derfor har vi i denne planen fokus på elevenes entreprenørille kompetanse, kreativitet og skaperglede.

I Sarpsborg skal vi ha fokus på teknologi og innovasjon i hverdagen for våre barn og unge.

For Sammen skal vi ruste barna våre for jobbene for framtiden.

Opplevelser for livet

Det er viktig at ungene våre opplever å lykkes, har tro på seg selv og får være en viktig del av fellesskapet. Vi er tydelig på at barns fysiske og psykiske helse er viktig.

Barn som og unge som ikke mestrer livene sine skal få den hjelpen de trenger når de trenger det. Det kan handle om tilpasset opplæring om det trengs.Tidlig innsats skal stå sentralt i Sarpsborgs skoler og barnehager.

Vi skal også se nærmere på hvordan oppvekst kan samhandle med andre områder. For eksempel: kulturskolen, lag og foreninger. Vi ønsker å se et barn hele dagen, og vil i planperioden se nærmere på å gjøre flere skoler i Sarpsborg til nærmiljøhus.

Våre BHG, skoler og sfo er viktige rammer rundt barnas hverdagsliv.

Sammen skaper vi opplevelser for livet.

Det handler om ungene våre, det handler om fremtiden vår!

Sammen skal vi skaper et Sarpsborg- der barn og unge lykkes.