Peterson har valgt å flytte fra Sarpsborg.

I dag er vi lei oss for at Peterson har bestemt seg for å flytte ut av Sarpsborg. Petersson har vært en hjørnestensbedrift i Sarpsborg i over 100 år. Den er en stolt del av vår historie, og en viktig del av kompetansemiljøet for treforedlingsindustri, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Sindre

I dag er vi lei oss for at Peterson har bestemt seg for å flytte ut av Sarpsborg. Peterson har vært en hjørnestensbedrift i Sarpsborg i over 100 år. Den er en stolt del av vår historie, og en viktig del av kompetansemiljøet for treforedlingsindustri, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje. Det har foregåttt en lang og omfattende prosess for å legge til rette for at Peterson skulle kunne bli i Sarpsborg, enten på Fritznerbakken som i dag, eller på en annen tomt i kommunen. Det har blitt reist spørsmål om kommunen har gjort det som har vært mulig for at Petersson skulle bli i Sarpsborg.

Denne oversikten viser hvilke tiltak som er gjennomført, og på hvilke tidspunkt:

 • Sarpsborg kommune hadde første møte med Peterson Packaging i november 2016.
 • Peterson ønsket å starte opp en prosess for å utrede behovet for og mulighetene til en eventuell relokalisering av fabrikken i Olav Haraldssons gate.
 • Det har vært jobbet intensivt med å følge opp henvendelsen fra Peterson.
 • Sarpsborg kommune har hatt i alt 7 møter med Peterson i prosessen. Dette har vært møter med prosjektleder, fabrikkledelsen for fabrikkene i Norge, Sverige og Danmark, konsernledelsen i Belgia og eier av VPK Packaging Group.
 • Sarpsborg kommune har hatt et tett samarbeid med Sarpsborg Næringsforening og eiendomsbesittere for å finne frem til mulige lokasjoner som tilfredsstiller de behov som er fremlagt av Peterson.
 • Kommunen har forelagt ulike lokasjonsalternativer innenfor gjeldende arealplan.
 • I tillegg har kommunen gjennomført 7 møter med Østfold fylkeskommune for å finne nye tomtealternativer som ligger utenfor gjeldende arealplan. Dette har vært møter med fylkesordfører, fylkesrådmann, eiendomssjef og næringssjef i fylkeskommunen.
 • Sarpsborg kommune venter nå på svar fra fylkeskommunen.
 • De tomtealternativene som har vært realistiske å jobbe med ut fra forelagt tidsplan og behov har vært forelagt Peterson.
 • Sarpsborg kommune har gjennom prosessen forholdt seg til alle de definerte behov/krav som er tydeliggjort av Peterson.
 • Peterson har aldri signalisert at eiendomsskatt vil ha noen som helst påvirkning i på deres beslutning.

Formannskapet har fått to orienteringer så langt. Disse orienteringene har vært unntatt offentligheten, da det dreier seg om forretningsforhold. Peterson har blitt gjort kjent med svaret mitt her i dag, og jeg har fått avklart at jeg kan svare dette.

Som det framkommer av oversikten så har mye av denne prosessen foregått uten å være allment kjent. Det er en utfordring, og kan forklare litt av at mange stiller spørsmålet om kommunen har gjort nok for å beholde Petersson.

- Når det er sagt så er det bra at Peterson flytter til Halden, slik at arbeidsplassene blir i distriktet, sier ordføreren.

Veien videre

Arbeidet med å få tilgang til næringsarealet på Bjørnstad vest fortsetter selv om det ikke lenger vil være aktuelt for Peterson. Det er Østfold fylkeskommune som eier området. Kommunen venter på avklaring fra fylkeskommunen om dette. Saken er satt opp til behandling i fylkesutvalget 12. april.