Psykisk helse er et viktig satsingsområde for Arbeiderpartiet

av: Nancy Githmark

Regjeringen vil bruke 3 milliarder mer på psykisk helse de neste 10 årene. Det er viktig, og bra.

Støre-regjeringen har lansert en ambisiøs opptrappingsplan for psykisk helse som lover godt for et svært viktig fagfelt. Fler skal få oppleve god psykisk helse, og bedre livskvalitet. Hjelpen skal være lett tilgjengelig, der det trengs og når det trengs.

Det er tre satsningsområder som går igjen og som utmerker seg:

  1. Gode tjenester der folk bor
  2. Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid
  3. Tilbud til personer med langvarige og sammensatte behov

Disse tre områdene sørger for en kombinasjon av både bredde og spisset innsats. Dette er nødvendig fordi vi dessverre ser en utvikling der barn- og unges og unge voksne rapporterer om en økning i psykiske plager. Flere enn før ber om psykisk helsehjelp, og kanskje fordi dette også

har blitt forsterket gjennom pandemien.  

Som lokalpolitiker og med et hjerte som brenner for barn og unge vil det å kunne bidra til å redusere psykiske helseplager for denne gruppen være et løft.

Psykisk helse må tas på alvor.

Tidlig nok er helt klart et viktig element, og i tillegg skal det være lettere å få hjelp. Denne opptrappingsplanen kunne derfor ikke kommet et sekund senere. I dag er terskelen for høy, og ungdom kvier seg ofte fordi ventetiden er for lang. Dette blir også ofte for tøft på nære pårørende.

Vi må nå vise barn- og unge at vi tar deres psykiske plager på høyeste alvor, og vi må kunne trygge de på at hjelpen er nær og innen rekkevidde raskt etter de har etterspurt hjelp. Ventetiden må holdes på et lavt nivå. Ved å sette inn hjelp tidlig nok, forebygge nok og sørge for bredde og spisset kompetanse på et lavere tjenestenivå vil alle få mer ut av. Antall unge som har blitt uføre i ung alder har økt de siste årene.

Ungdomsgarantien som sattes i kraft 1.juli er også et viktig supplement til denne opptrappingsplanen. Dette viser bredden i tiltak som har som mål å hjelpe gruppen som sliter med ulike ting. De siste årene har samfunnet sviktet i hjelpen og uretten disse opplever. Dette gjøres det noe med nå.

Jeg er glad for at fokus nå rettes mot mennesker som sliter både med psykiske helseplager og /eller rusproblemer. Derfor trenger vi flere gode tjenester der disse sårbare menneskene bor.

At regjeringa nå satser på, og varsler en helhetlig tiltaksplan i samarbeid med fag- brukerorganisasjoner er varmt velkomment for mange.

Regjeringa går i bresjen for å endre kurs, treffe mer med tiltak i de respektive kommunene, slik at hjelpen skal være på et lavere tjenestenivå, og det heier jeg på.

Videre er vi på kommunalt nivå opptatt av å fortsette kampen for å beholde utekontaktene. De blant flere gjør en viktig innsats for barn-og unge i vårt lokalmiljø og skolemiljø. De fungerer allerede som et lavterskeltilbud som vi ønsker å verne, slik vi har gjort de andre gangene i budsjettbehandlinga som står for døren. De er ofte de som kommer tidlig inn, gir raskest hjelp og på et tidlig tiltaksnivå. De har jobbet godt, vist stor grad av fleksibelt og ambulerende team. Det å kunne gjennomføre samtaler bl. a på skoler og i hjemmet har vært viktig, mener flere av utekontaktene. Det oppsøkende arbeidet er godt kjent i kommunen, og trengs å forsterkes ytterligere slik jeg ser det.

Avslutningsvis vil jeg påpeke betydningen av god samhandling mellom alle instanser og etater. For å få ned ventetid i andrelinjetjenesten er det viktig å få kartlagt hvem som kan få hjelp i kommunen. Jeg heier på en regjering som nå i større grad tar psykisk helse på alvor, i motsetning til forrige regjering. Det er jeg glad for!

Nancy Githmark

Bystyrerepresentant, Sarpsborg Arbeiderparti

Portrett Nancy Githmark