En anleggsarbeider står i profil, i bakgrunnen er det geisekraner. Foto: Øivind Haug

Rettferdighet for AAP- mottakerne!

Av: Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen

Elise Bjørnebekk-Waagen

Elise Bjørnebekk-Waagen

Rettferdighet for AAP-mottakerne

Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig Norge. Derfor reagerer vi sterkt på høyreregjeringens behandling av folk som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

Med virkning fra 1. januar 2018 innførte regjeringen en rekke kutt i AAP-ordningen. Endringene har ført til et svekket sikkerhetsnett og manglende økonomisk trygghet for mange. Regelendringene innebærer blant annet at maksimal stønadsperiode er redusert og vilkårene for forlengelse strammet inn. Det er videre innført en karensperiode, som gjelder selv om man mister arbeidsavklaringspengene før man er ferdig avklart til trygd eller arbeid. Med andre ord; folk risikerer å miste trygghet for inntekt uten å være ferdig avklart til arbeid eller trygd.

Ifølge en rapport fra NAV har endringene i ordningen med arbeidsavklaringspenger ført til en betraktelig økning i antall mennesker som mottar sosialhjelp, i tillegg til en økende andel som har overgang til uføretrygd.

Arbeiderpartiet stemte imot endringene i ordningen med arbeidsavklaringspenger i Stortinget, og kommer til å fortsette kampen for at det skal tas hensyn til den enkelte sin situasjon.

Gjennom media har vi blitt kjent med flere personer som er rammet av kuttet i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Personer som etter sykdom eller ulykker har opplevd ekstrabelastningen med å bli stående uten sikkerhet for inntekt.

Arbeiderpartiet mener det må tas hensyn til den enkeltes situasjon. Personer på arbeidsavklaringspenger må sikres nødvendig tid til avklaring til arbeid eller trygd, og uten å miste stønaden før de er ferdig avklart.

Arbeidsministeren har uttalt at dersom endringene har fått utilsiktede konsekvenser, vil regjeringen vurdere om det er behov for justeringer. Det er på tide at statsråden avklarer; enten må kuttene i AAP-ordningen reverseres eller så må regjeringen stå inne for at deres politikk fører til at flere mennesker skyves over på sosialhjelp og økonomisk usikkerhet.