Samfunnet er i endring, og utfordringene annerledes!

av: Nancy Githmark, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Et faktum til ettertanke og refleksjon. Mange strever, mange har det tøft, og det er særlig barn og unge og deres familier jeg tenker på i denne sammenhengen.

Sterke, friske og robuste barn må bygges tidlig for å bli sterke, friske og robuste som voksne. Barn og unge trenger oss mer enn noensinne!

Så la oss dreie fokus mot å investere i barna tidlig nok, sette inn tiltak tidlig nok og ikke minst forebygge tidlig nok! La oss dreie tiltak og innsatsen dit som gir størst gevinst, størst effekt og bærekraft over tid. Nye veier og nye rutiner må til i dette arbeidet, og arbeidet er i gang, -og det heier jeg på. Dette brenner jeg for!

Barnefattigdom, dårlig psykisk helse og utenforskap er tre sterke og destruktive levesett sett i et lengre perspektiv. Det bryterbarn og familier ned.

Barn, - og unge skal komme seg dugelige og helskinnet gjennom barnehage, skole og utdanning for å bli robuste voksne for å takle livets utfordringer og krav ,og på en måte som gjør at de er i stand til å delta på alle livets arenaer hele livet. En god barndom og ungdomstid varer som oftest hele livet.

Vi ser i dag at utfordrings bildet har dreid, og at vi nå står vi foran et mer omfattende og komplekst virkelighetsbilde.

Vi har et økt trykk innenfor barnevern, økt trykk innenfor oppvekst og læring generelt, og økt trykk innen for integrering. Vi ser rett og slett at flere sliter på ulike plan. Det er ikke en ensartet gruppe av familier eller en ensartet gruppe av barn -og unge som faller utenfor.

Vi trenger gode og treffsikre tiltak, vi må jobbe mer på tvers av etater, og vi må jobbe sammen for å hjelpe de som faller utenfor. Å kvalitetssikretiltak og prioriteringer på tvers av virksomheter og kommune områder vil styrke innsatsen overfor barn, unge og deres familier! Vi må gi rett hjelp, til rett tid, til rett familie og til rett barn og til rett utfordring.

Portrett Nancy Githmark

Nancy Githmark, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Som et eksempel vil jeg nevne at hvis et barn sliter med norsk eller matte, dårlig sosial tilpasning, språk vansker eller trivsel for å lære, og i tillegg opplever mangelfull støtte og hjelp, ensomhet og utenforskap eller mangel på nødvendig utstyr, - ja da må vi kanskje se på flere og ulike forhold rundt barnet. Å bare ha fokus på at barnet leser dårlig eller fikser matta dårlig, blir ikke nødvendigvis det som gjør barnet bedre rustet. Å investere tidlig og på rett måte i et menneske vil alltid være god investering!

Tidlig innsats er bra innsats, og ut fra en trend vi ser nå, der barn faller fra tidligere enn før, må vi sette inn støtet tidligere og tenke mer helhetlig på barns oppvekstsvilkår og forhold rundt.

Men gevinsten av tidig innsats og strukturelle grep kan fort koste mer kroner her og nå og på kort sikt- men ikke i et lengre perspektiv. Det må vi innstille oss på og ta innover oss.

La oss bruke mer av ressursene på tidlig innsats. Det er ikke her vi skal saldere bort eller legge ned tjenester. Tjenestene skal samordnes og komme på banen tidligere! Vi må ha sterkere fokus på tidligere identifisering av utsatte barn og unge -og deres familier for å treffe med koordinerte, helhetlige og riktige tiltak.

Jeg heier på all jobb for å synliggjøre ulike vansker, og som har fokus mot at alle barn skal nyte godt av kloke investeringer som vi legger til rette for nå og tiden fremover. Samfunnet trenger oss derfor på en litt annen måte enn før. Dette betyr heller ikke at ting har vært gjort feil før, men at vi nå ser et potensiale for endring der tidlig innsats er mer gjeldende.

Vi skal heller ikke glemme det som er bra og som fungerer godt. Eller se alle som melder at de har det helt greit på tross av dyrtid og krevende kriser, eller alle de somer mer enn fornøyd i hverdagen sin, eller alle de som viser til god trivsel i skolen. At så mange som 85 %av barn og unge viser til at de er fornøyde og lykkelige er jo bra å ta med seg inn i debatten og refleksjonene også. Det gjøres nemlig mye bra allerede.

Til sist vil jeg understreke at dette ikke kun er et Sarpsborg fenomen.

Samfunnet er i endring og vi må endres oss i takt med det. Jeg vil jobbe for våre barn og unge!