Sarpsborg forbereder fremtidens eldreomsorg

For Arbeiderpartiet er likeverdige tjenester til alle en av grunnpilarene i vårt velferdssamfunn. Den enkeltes økonomi skal ikke vær bestemmende for hvilke tjenester vi får, alle skal føle seg ivaretatt.

Lisbeth Nesteng

I dag behandler Sarpsborg bystyre Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2028. Denne avløser eksisterende plan for pleie- og omsorgstjenester. Statlige føringer og endringer i rammebetingelser og tjenestebehov har gjort det nødvendig med en ny overordnet og strategisk plan. Planen vil være et viktig verktøy for å sikre en helhetlig planlegging og at kommunen som samfunn og organisasjon går i riktig retning.

Sarpsborg kommune har som hovedmål at helse- og omsorgstjenestene skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft. Vi håper at planen vil skape trygghet blant innbyggerne i Sarpsborg når det nå er behov for en dreining av tjenestene.

Fra passiv omsorg til aktiv deltakelse i egen hverdag.

  Sykehjemsplasser og andre heldøgns omsorgstilbud vil være en viktig del av eldreomsorgen også i framtiden. Men vi kan ikke satse på det alene når vi blir mange flere eldre enn i dag. Eldreomsorgen må i større grad dreie seg om å hjelpe mennesker til å bli selvhjulpne, og kunne bli boende i egen bolig. Dette er en stor omlegging. For å få til et systematisk skifte i måten å tenke på, som er av betydelig størrelse og betydelig rekkevidde, vil hverdags-rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi, hjemmetjenesten og velferdsteknologi være viktige virkemidler.

Omlegging til mer forebyggende innsats krever en bevisst og helhetlig endring av disse virkemidlene. De fleste vil helst bo hjemme så lenge som mulig, så lenge det oppleves som trygt – både av brukere og av pårørende. De fleste vil også være lengst mulig aktive.

For Arbeiderpartiet er det viktig å etterkomme disse ønskene. Dette skal vi nå få til gjennom å utvikle fremtidsrettede tjenester som støtter opp under forebygging, rehabilitering og aktivisering av den enkeltes ressurser. Slik blir forutsetningene for å mestre eget liv best mulig for flest mulig. Tjenestene skal i størst mulig grad utvikles sammen med brukere og pårørende. Brukerne må få større innflytelse over egen hverdag. Det betyr at den enkeltes ressurser må aktiveres i større grad enn tidligere. Det grunnleggende premisset i helsetjenesten skal være hva som er til beste for den enkelte.

Vi har som prinsipp: Ingen beslutninger om meg, tas uten meg ! Hverdagsrehabilitering bygger på en grunnleggende antagelse om at mennesker har behov for meningsfulle aktiviteter, og at disse aktivitetene er individuelle fra person til person. Aktivitetene påvirker helse og trivsel, og det å la personer utføre og mestre aktivitetene selv er å gi god omsorg.

Sarpsborg i front

Sarpsborg kommune har «hånda på rattet» i denne saken og vi vet at det beste resultatet kommer når kommunen kan ta det hele og fulle ansvar og ha full oversikt over velferds- og omsorgstjenestene i kommunen. Dette innbefatter ikke bare brukerne, men også de ansattes velferd og arbeidsvilkår. For å ha gode tjenester er det viktig med gode arbeidsvilkår for de ansatte. Det skal være godt å komme på jobb i og det skal være en glede å jobbe med velferd og folkehelse i Sarpsborg kommune.

Lisbeth Nesteng Leder for utvalg for velferd og folkehelse i Sarpsborg kommune