Sykling i Sarpsborg

Det har i den senere tid vært mye oppmerksomhet rundt de ulike sykkeltiltak som er gjort og planlagt i Sarpsborg kommune. Tormod Magelsen peker på noen av dem i sin kronikk i SA 26.09. Det går fram av kronikken at han er skeptisk til flere av tiltakene.

original

Ser man på tiltakene isolert, er det forståelig at det er en viss skepsis. Særlig har planene mot sykkelbrua mellom Opsund og Hafslundsøy vært kritisert. Det er imidlertid viktig å merke seg at alle disse enkeltprosjektene inngår i en helhetlig plan, Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad. En vurdering av hvert enkelt tiltak, slik Magelsen gjør, gir liten mening. Det er først når vi får et sammenhengende sykkelveinett, at vi for alvor vil se en endring i adferd når det gjelder bruk av sykkel i kommunen vår.

Sykkelbrua blir dyr, det kan jeg være enig i. Men samtidig er den en viktig del av det som i sykkelplanen er tenkt å være en sammenhengende sykkelvei mellom Sandesund og Hasle . Vi skal være glade for at statlige myndigheter ser at det er viktig at Nedre Glomma får bygd ut sykkelveier, og at de går inn med et mange millioner for at vi skal kunne gjennomføre tiltak. Det er også grunn til å være optimistisk når det gjelder framtidige tilskudd fra staten til dette formålet. Da vil vi umiddelbart kunne bygge tilførselsveiene til brua også.

Nå er det ikke sånn at denne sykkelbrua vil være utilgjengelig slik den nå blir bygd. Det er i dag en sykkelvei på deler av strekningen til Opsund, og det er lokale veier med relativt liten trafikk man kan bruke på begge sider av elva. Det er også viktig å merke seg at brua også gir oss mulighet til å legge sikre vann- og avløpsledninger over elva. Det vil også trygge vannleveransen ved brann. Dette har tidligere vært et problem.

Det har også skjedd mye annet positivt på sykkelfronten. I sentrum er det merket opp sykkelfelt i store deler av byen slik at det er avklart mellom bilistene og syklistene hvem som hører til hvor. Det gjenstår ennå en del, men vi er på vei. Så er det svært positivt at sykkelveien mellom Sandbakken og Skjeberg stasjon nå blir realisert. Det samme blir sykkelveien langs Rokkeveien. Så er man i gang med reguleringen av en sykkelvei langs riksvei 111 fra Nygårdshaugen til Holmegil. Alt dette er tiltak som er nødvendige for å komme fram til et helhetlig sykkelveinett.

Sykehuset er Sarpsborgs største enkeltarbeidsplass. Det er særdeles viktig at vi legger til rette for at de ansatte kan sykle på jobb der. I dag er det delvis tilrettelagt. En sammenhengende «ekspressvei» for syklister er foreslått lagt inn i nasjonal transportplan. Det vil i så fall være et viktig tilskudd for å få opp sykkelandelen av arbeidsreiser.

Sarpsborg har i dag en sykkelandel på ca 3%. Dette er veldig lavt. København har i dag over 40%. Så kan man selvsagt innvende at en sammenlikning med København er irrelevant, de har en helt annen kultur på området og et helt annet klima. Så la oss se på sammenliknbare norske byer. Trondheim har nå en sykkelandel på 9%, og de har en målsetting om fortsatt å øke. Det burde være realistisk for oss å komme opp på deres nivå. Vi kan i hvert fall ikke forklare det faktum at de ligger langt foran oss, med klimaforskjeller. Tromsø, Kristiansand, Sandnes, ja de fleste er foran oss.

Som jeg innledet med, forstår jeg at mange er skeptiske når man ser de enkelte sykkelveiprosjektene hver for seg. Men la oss nå se dette i en sammenheng, enkeltprosjektene er en del av den store sykkelplanen. La oss «heie» på enkeltprosjektene. De er nødvendige for å komme i mål. Uten at enkeltprosjektene blir gjennomført, blir det ikke noen helhet.

Svein Larsen, Gruppeleder Arbeiderpartiet