Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Syv gode grunner for unge til å stemme Ap!

Av: Stian Gressum

Stian Gressum

1. Alle unge skal ha en trygg jobb

Over 100.000 under 30 år er verken i jobb, utdanning eller opplæring. Av disse er 60.000 heller ikke på noen form for inntektssikringsordning eller tiltak. For å gjøre noe med dette må vi ha et oppsøkende NAV og vi må gjennomføre en aktivitetsreform med en jobbgaranti for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Unges situasjon vil også bedres når vi skaper flere jobber i et seriøst arbeidsliv.

2. Studentene skal få det bedre

Arbeiderpartiet vil at alle studenter skal kunne lykkes og trives i utdanningen, uavhengig av hvilken bakgrunn, økonomi eller familie de har. Vi vil bygge 3000 nye studentboliger og gi studentene bedre økonomi. Samtidig vil vi innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn og andre tiltak som gjør det lettere å få barn under utdannelsen.

3. Gi ungdom hjelp før utfordringer fører til frafall

Nesten alle ungdommer i Norge begynner på videregående, men etter fem år er det 1 av 5 som verken har fagbrev eller vitnemål. Vi vil styrke den tidlige innsatsen, slik at små hull ikke fører til store utfordringer. Vi må også sørge for at ungdom får riktig hjelp tidlig slik at vi forebygger frafall. Vi skal gi ungdom i videregående tettere oppfølging, også over i læretiden, styrke den tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen og styrke det psykiske helsetilbudet for unge.

4. Flere kvalifiserte lærere i hele landet

Vi må sørge for at elever møter lærere som har tid til å gi dem tett oppfølging og til å gjennomføre tidlig innsats. Arbeiderpartiet vil ha flere kvalifiserte lærere i hele landet for at lærere skal ha tid til å gi elevene tettere oppfølging, gjøre undervisningen mer praktisk rettet og gjennomføre tidlig innsats.

5. En storstilt satsing på yrkesfag

Med dagens kurs vil vi mangle 100000 fagarbeidere om mindre enn 20 år. Vi vil innføre en nasjonal læreplassgaranti for ungdom, ruste opp utstyret i yrkesfagundervisningen og bevilge en yrkesfagmilliard – 1 milliard kroner – i løpet av de neste fire årene. Vi vil også ha mer praktisk og aktiv læring fra første skoleår.

6. Tannhelse for ungdom

Tannhelse er et av de områdene der vi i dag ser store sosiale helseforskjeller også blant ungdom. Arbeiderpartiet vil gjennomføre en tannhelsereform, med gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, der vi prioriterer unge voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.

7. Bygge ut psykisk helse for ungdom

Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, eller avises uten at vi vet om de følges godt nok opp. Av henvisningene til psykisk helsevern i 2020 ble 23% avvist. Kapasiteten i psykisk helsevern er presset og sykehusene er underfinansierte. Arbeiderpartiet vil ha et varig og kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse.

Nå er det vår tur- stem Arbeiderpartiet!