By og land, hand i hand!

Av: Svein Larsen, gruppeleder

Møte med Sarpsborg bondelag

Takk til Sarpsborg bondelag!

Onsdag 10. april inviterte Sarpsborg bondelag til politisk debatt om landbrukspolitikk. Hele 13 partier stilte på Folkevang. Dette viser at bondelagets initiativ blir sett på som viktig av lokale politikere fra alle fløyer.

Sentrale temaer i debatten var utviklingsmuligheter innen landbruket i Sarpsborg, og jordvern. Debatten viste at det ikke er så store forskjeller på de ulike partiene når det gjelder disse temaene.

Sarpsborg Arbeiderparti er et landbruksvennlig parti. Vi ønsker at vi som kommune skal samarbeide tett med Bondelaget når det gjelder utvikling og tilrettelegging for tilleggsnæring på gårdene. Vi har allerede blitt kontaktet, og vi ønsker et framtidig samarbeid velkomment.

Sarpsborg bondelag tok opp med politisk ledelse at maksgebyret på etablering av landbruksbygg var det samme som for næringsbygg, noe de mente var urimelig. Det var vi enige i, og det ble innført et maksgebyr som bare var 10% av det opprinnelige. Sarpsborg kommune har også vedtatt å legge til rette for «levende gårder» ved å åpne for næringsvirksomhet som ikke faller inn under landbruksbegrepet. Dette er eksempler på at et godt og konstruktivt samarbeid er mulig å få til.

Sarpsborg Arbeiderparti lytter også til Bondelaget når det gjelder framtidig arealbruk i kommunen. Når vi nå skal revidere arealplanen, ønsker vi å se på hvilke områder med dyrka mark vi kan ta ut planen. Nye tider krever nye løsninger, og ved framtidige utbygginger må vi bygge tettere og høyere.

Nok en gang takk til Sarpsborg bondelag for initiativet. Vi ser fram til å samarbeide med dere videre.

Sarpsborg bondelag