Til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ordførerene og lederne av næringsforeningene i Sarpsborg og Fredrikstad har sammen skrevet et svar til samferdselsministeren. For Sarpsborg og Fredrikstad er utbyggingen av jernbanen viktig for utvikling av byene!

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde fra Arbeiderpartiet

Svar på innlegg fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Sarpsborg Arbeiderblad 19. april 2018

Den siste tids utspill fra Bane Nor og samferdselsministeren om at den planlagte og vedtatte IC-utbyggingen skyves ut på ubestemt tid er dramatisk for Sarpsborg og Fredrikstad. Jernbanen er en forutsetning for utviklingen av både Sarpsborg og Fredrikstad. I begge bysentraene skal det etableres nye stasjonsområder som skal være kraftsenter og nav i byutviklingene. Jernbanen er planlagt tett på rv. 110 og fv. 109, som begge skal bygges ut til fire felt. Dessuten er det helt avgjørende å ha klarhet i hvordan jernbanen skal krysse Sarpsfossen for å kunne bygge ny veibro. Nå som det ikke lenger er tidfestet når jernbanen skal være ferdig, påvirkes framdriften på alle disse prosjektene. Vi er bekymret for at dette skaper stor usikkerhet og dermed rammer byutviklingen i Sarpsborg og Fredrikstad.

I juni 2017 vedtok Stortinget «Indre InterCity: Dobbeltspor på jernbanen til Hamar (Åkersvika), Fredrikstad (Seut) og Tønsberg i 2024. Videre til Sarpsborg i 2026.» En ny gjennomgang av hele strekningen mellom Haug i Rygge og Sarpsborg, og oppstart av utbygging av en delstrekning syd for Haug er alt som gjenstår når Jernbanedirektoratet har konkretisert regjeringa sin plan fram til 2029. Dette skaper et uholdbart vakuum for byene i deres utvikling.

Det hjelper ikke næringslivet i Nedre Glomma at Nasjonal transportplan (2018-2029) har en ramme på over 1000 milliarder når helt avgjørende prosjekter i Sarpsborg og Fredrikstad ikke blir prioritert. Det hjelper ikke de mange som bor innenfor de båndlagte områdene at NTP «i all hovedsak går som planlagt», som Solvik-Olsen selv sier det, når de på ubestemt tid sitter med en eiendom som ingen vet om skal rives eller får stå. Det eneste som hjelper, statsråd, er at denne regjeringa selv står ved løftene de ga – både da Stortinget fastsatte samferdselspolitikken for de neste fire årene, og som Solvik-Olsen og andre selv lovte i valgkampen i høst. Da var det ingen forbehold om grunnboringer. Ingen betenkeligheter med flere parallelle anleggsprosjekter. Nå er det blitt et argument at mange må ta buss for tog når utbyggingen foregår, som om det spiller noen rolle at det går mange busser Sandefjord – Drammen og Sarpsborg – Ski samtidig.

Vi bekymrer oss for at det ikke ser ut til at samferdselsministeren tar inn over seg alvoret i denne saken. Dobbeltsporet vil gi 200.000 Østfoldinger og ansatte i mange bedrifter et reelt alternativ til bil når de skal reise til nabobyen eller hovedstaden. Dobbeltsporet vil gi 7.100 innbyggere i Østfold med arbeidssted i Oslo et mer effektivt reisealternativ. Ny jernbane vil binde de 200.000 innbyggerne i bo- og arbeidsmarkedene langs Østfoldbanen tettere sammen og gjøre oss til et attraktivt avlastningsområde for et presset Stor-Oslo. Intercity er i seg selv viktig for landet, for Østfold, for byene. Men aller viktigst for oss er det å unngå at utviklingen av byen lammes ved at det ikke kan investeres i veier og at det ikke kan bygges boliger og arbeidsplasser.

I Sarpsborg og Fredrikstad er det et faktum at jernbaneutbyggingen allerede legger beslag på store områder, vi bruker betydelige ressurser på planlegging og forlanger stor tålmodighet av innbyggerne våre allerede før byggingen tar til. Da må vi kunne forvente noe annet fra staten enn stadige utsettelser. Stortingets behandling og vedtak må følges opp!

Morgan Pettersen, Daglig leder i Sarpsborg Næringsforening

Kjell Arne Græsdal, Daglig leder i Fredrikstad næringsforening

Sindre Martinsen-Evje Ordfører Sarpsborg kommune

Jon-Ivar Nygård Ordfører Fredrikstad kommune