Vi er kulturbyen Sarpsborg!

Av: Therese Thorbjørnsen

Gjestebud, Olavsdagene 2017

Sarpsborg har blitt kåret til årets kulturkommune i Østfold og er med videre i den nasjonale kåringen.  Vi har mange grunner til å være stolt av dette, først og fremst kjenner jeg en stolthet over bredden av gode tiltak vi gjør rundt i hele kommuen, alle ansatte som står på hver eneste dag og alle de frivillige som legger ned timevis med innsats slik at alle skal få være en del av fellesskapet vårt. La meg fortelle deg noe av de flotte vi gjør for å skape kulturbyen Sarpsborg.

Kulturbyen Sarpsborg er en urban og levende kommune. Sammen skaper vi Sarpsborg er vår visjon og vår ledestjerne. Vårt mål er å bli Norges mest attraktive by innen 2027. Vi har en bevisst og målrettet satsing på kultur som en viktig brikke i samfunns- og byutviklingen.  Skal vi få til dette må vi gjøre det sammen. Sammen med kommunen, kulturlivet og næringslivet.

Kulturbyen Sarpsborg er på barnas side. Vi har mange barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Det er noe vi tar på største alvor. Vi arbeider langsiktig og målrettet for å senke terskelen for at alle skal ha mulighet til å delta i både organisert og uorganisert fritidsaktivitet. Vårt mål er at alle barn skal ha en trygg og aktiv oppvekst der de kan få utfolde seg. Våre barn skal få oppleve gledene av fellesskap og delta i skapende og engasjerende aktiviteter.

Vi har innført en lavterskel tilskuddsordning for gratis medlems- og treningsavgift til barn og unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. På den måten kan alle få være med. Økonomien skal ikke være et hinder for deltakelse for barna våre.

Vi har opprettet tilbud om gratis kulturskole. Hver lørdag er kulturskolen åpen for alle som ønsker å benytte seg av tilbudene som er der, og det er kvalifiserte lærere som er tilstede og gir undervisning.

Kultursatsing er ikke direkte middel for å få fattigdomstallene ned, men spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape åpne møteplasser, gratis lavterskeltilbud og tiltak som forener barn og unge. I Sarpsborg jobber vi helhetlig og målrettet for at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta i kulturlivet i Sarpsborg. Alle skal få være med.

Kulturbyen Sarpsborg er inkluderende. For oss er det viktig å sikre at alle har tilgang på kultur og fritidstilbud.  Fritidsklubbene og ungdommens kulturhus er viktige arenaer for våre barn og unge. Derfor har vi prioritert fritidsklubbene i Sarpsborg. Vi har opprettet ungdommens kulturhus og vi har åpnet opp igjen flere fritidsklubber.

Ung kultur møtes (UKM) er et viktig satsingsområde i Sarpsborg. Her er det UKM hver uke igjennom hele året. Her er det workshops, kurs, seminarer, musikkundervisning, medieverksted, dansetimer, sosialt samvær, produksjonsveiledning og arbeidstrening. Målet er å skape et inkluderende miljø, et sted hvor ungdom med forskjellige bakgrunner kan møtes i fellesskap.

Verdensrommet er kulturskolens mangfoldsarea. Det er en møteplass i en åpen cafe og fungerer som et bindeledd mellom frivilligheten, innvandrerorganisasjoner og kommunen.   Verdensrommet har mangfoldsdagen «Folk i sarp» og «Flere farger» som er et gratis undervisningstilbud til barn og unge hvor det hentes inn sanger og kulturuttrykk fra landene barna kommer fra, og som til slutt ender opp som en forestilling på Sarpsborg Scene.

Sarpsborg er også nytenkende og prøver fram nye måter for å være inkluderende og få kultur ut til barn og unge på. Kulturskolen har etablert et samarbeid med Sandesundsveien skole. Her kommer kulturskolen og lærer alle elevene i femteklasse å spille fiolin igjennom høstsemesteret, og avslutter det hele med en konsert.

Kulturen har en sentral plass i livet uansett hvilken fase du befinner deg i. Vi er stolte over å vise til fremoverlent og kreativ satsing på å nå ut til folk i Sarpsborg, der målet vårt er å skape sterke fellesskap og gode opplevelser for alle våre innbyggere. Vi har ca. 15.000 friske seniorer i Sarpsborg, og det er viktig at vi legger til rette for et rikt og inkluderende kulturliv også for denne gruppen. Her går Sarpsborg foran og viser vei.  Seniorskolen er en kulturskole for de over 60. Hver uke får over 150 seniorelever tilbud om kurs i kunsthistorie, fransk, notelære, yoga og kunstmaling.

Kulturbyen Sarpsborg er fremtidsrettet. Vi har de siste årene satt kulturbyen Sarpsborg på kartet. Vi har vist igjennom vedtak at vi har klare politiske mål med vår satsing. Vi ønsker å skape en attraktiv by å bo, leve og arbeide i, der kultur har en klar rolle i hvordan vi skaper fremtidas Sarpsborg.

Vi skal bygge et nytt hovedbibliotek i Sarpsborg sentrum i 2022 og utvikle Sarpsborg Scene til å bli fylkets viktigste arena for kulturformidling nå i 2019. For oss er dette god kulturpolitikk og gode byutviklingsgrep.  

Vi seiler fortsatt på etterdønningene fra suksessen med 1000- års jubileet i 2016. Den gleden, stoltheten og entusiasmen tar vi med oss inn i 2019 når Sarpsborg, Olavs by skal være hovedregion for pilotåret til Nasjonaljubileet. Allianser er hovedtema for 2019. Vi skal bruke dette året til å knytte allianser på tvers av kommune og fylkesgrenser. Det er viktig at vi løfter blikket inn mot den nye regionen Viken som vi skal bli en del av. Her skal vi gå foran og vise vei, sammen skal vi skape nye kulturallianser inn i den nye storregionen.

 Vi er kulturbyen Sarpsborg og sammen skaper vi framtidas Sarpsborg.