Vi krever mer omfordeling av skatteinntekter

Av: Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

Den forrige regjeringen satt ned et utvalg som skulle se på inntektssystemet til kommunene.

I kommune-Norge har det vært knyttet stor spenning til utvalgets arbeid. Svært mange er opptatt av en jevnere inntektsfordeling. Hvis vi ikke får en jevnere fordeling mellom kommunene, vil forskjellene i befolkningen øke ytterligere. Dette truer kommunenes evne til å levere grunnleggende velferdstjenester.

Sindre og Therese

Inntektssystemet for kommunene beregner hvordan inntektene i kommunesektoren skal fordeles. For at alle innbyggere skal få et likeverdig tjenestetilbud, uansett hvilken kommune de bor i, fastsetter staten et inntektssystem som utfra gitte kriterier skal sette kommunene økonomisk i stand til å kunne tilby likeverdige tjenester. Slik er ikke realiteten i dag.

De fire mest skattesterke kommunene har en merinntekt på hele 5,6 mrd. kr. mer enn landsgjennomsnittet. Tilsvarende har de 13 mest skattesvake kommunene en mindreinntekt på nesten 1,4 mrd. kr. De skattesterke kommunene har en helt annen mulighet til å gi sine innbyggere mer kostbare og bedre tjenester enn de skattesvake.

I forslaget til nytt inntektssystem for kommunene, får skattesterke kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet, fortsatt beholde 40% av disse skatteinntektene. Det er ikke et rettferdig system. Slik utvalget har lagt det opp til blir fattigere kommuner fattigere mens rike kommuner blir rikere.

Derfor krever Sarpsborg kommune mer omfordeling av skatteinntekter.

Men mer utjevning av skatt er ikke tilstrekkelig for å få et mer likeverdig tilbud av kommunale tjenester over hele landet. I Sarpsborg har vi store levekårsutfordringer, som gir kommunen høyere kostnader enn andre kommuner når vi skal levere tjenester til innbyggerne våre. En større andel går på sosialhjelp, trenger mer helsetjenester eller spesialundervisning i skolen.  

Utvalget har hatt i oppdrag å se på hvordan denne type utgiftsbehov skal hensyntas i inntektssystemet. Utvalgets forslag er nå kommet, og blir det en realitet vil det være en katastrofe for Sarpsborg sin del. Forslaget hensyntar i altfor liten grad levekårsforskjeller mellom kommunene, og kommer fram til at Sarpsborg har det samme utgiftsbehovet pr. innbygger som Bærum. Vi mener utvalget har bommet kraftig hvis de tror at dette skal være utjevnende mellom kommunene.

Sarpsborg kommune krever både en større grad av utjevning av skatteinntekter mellom norske kommuner, og at levekår skal hensyntas mer når kommunenes utgiftsbehov skal beregnes.   Vi får i dag mindre enn snittkommunene når vi justerer for innbyggertall, og har store utfordringer i kommunen sammenlignet med andre.

Vi ha en klar forventning om at regjeringen vil legge fram et forslag med betydelig bedre omfordeling fra de rikeste til de fattigste kommunene, og vi krever at:

• Sosial bærekraft og sosial ulikhet i helse må vektlegges i større grad.

•Kommuner som har høyere utgifter som følge av levekårsutfordringer i befolkningen må settes økonomisk i stand til å kunne prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid.

Skal kommunene få en reell likebehandling, må vi fordele godene mer solidarisk, vi er en kommune med lav skatteinngang og en kostnadskrevende befolkning. Konsekvensen er at vi ikke vil kunne gi innbyggerne like gode tjenester som andre kommuner. Det er dypt urettferdig- det kan ikke vi akseptere.