Vistergropa- ressurser og et attraktivt boligområde!

Vårkampanje 2018

Jeg trodde ikke jeg skulle trenge å poengtere det, men etter Ståle Solberg og Steinar Haakenstad sitt innlegg i SA om Vistergropa nylig skjønner jeg at det trengs: Ja, Arbeiderpartiet og jeg ønsker sterkt et boligområde i Vistergropa. Og nei, Arbeiderpartiet og jeg ønsker ikke at Vistergropa skal framstå som en søppelfylling.

Selv om et bredt flertall i bystyret ønsker boliger i Vistergropa, vet vi at dette ligger et stykke fram i tid. Da synes jeg det er betimelig å se hvordan vi kan utnytte området til beste for Sarpsborg-samfunnet fram til boligbyggingen kan starte. Vi snakker ikke om en radikal endret utvikling av Vistergropa. Planene om boligbygging ikke er endret. Vi trenger fortsatt plass til nye boligområder, og næringslivet ønsker å bygge ut dette området. Vårt forslag er å undersøke mulighetene for hvordan vi kan utnytte ressursene som Vistergropa representerer fram til utbyggingen starter.

Opprinnelig var planen å bruke massene fra jernbaneutbyggingen som utfylling for nytt boligområde. Usikkerheten rundt jernbaneutbyggingen er nå stor at vi ikke kan basere oss på slik utfylling. Derfor foreslår vi å utnytte gropa til flere næringer. Det er stor plass og det ligger godt til rette for å samle aktiviteter på ett sted. Det vil være praktisk for kommunen, og løse flere av utfordringene vi har i dag. For å komme med et eksempel, så kan jeg vise til at vi er i gang med å produsere jord av hageavfall i Gatedalen, men trenger nye arealer til dette. I tillegg kan sanda i Vistergropa brukes i jordproduksjonen. Det er stor interesse for å kjøpe slik jord, og det er en miljøvennlig ressurs som kan erstatte torv.

I forbindelse med utbygging av VA-prosjekter, så er det behov for å kunne ta imot overskuddsmasser på ett sted. I Vistergropa ligger det godt til rette for dette. Da kan massene komme til nytte i stedet for at det koster kommunen penger å bli kvitt dem.

Et viktig moment er at sandressursen i Vistergropa ikke kan bygges ned. Det er krav fra statlige myndigheter at denne sanda skal tas ut før en utbygging. Mens vi tar ut ressursene kan vi samtidig utnytte en del av plassen til andre formål.  

SaFoSa signaliserer nå at de vil si nei til å se på mulighetene i Vistergropa. Jeg, Ap, og bystyreflertallet sier ja – til å vurdere potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser. Sarpsborg trenger flere arbeidsplasser.

Så er det viktig å understreke at dette er planer som nå blir sendt på høring, og som det skal jobbes videre med å konkretisere. Vi arbeider med ny arealplan som legger de overordna føringene for utviklingen i hele Sarpsborg. Vi er helt enige om at det må gjøres en grundig vurdering av hvilken aktivitet som er forenlig med boligområdene på Bjørnstad.  

SaFoSa mener det burde vært informert bedre om forslaget i forbindelse med bystyrets møte i juni. Bystyret hadde mange krevende saker å behandle i dette møtet, og et stort antall forslag å ta stilling til. Da kan det bli slik at ikke alle forslagene får den oppmerksomheten de fortjener.

Men som SaFoSa selv påpeker: Bystyret har ikke fattet noen endelig beslutning om Vistergropa, det er kun vedtatt å legge et forslag ut på høring. Når SaFoSa i ettertid er usikre på hva vedtaket innebærer, kunne de tatt kontakt med meg eller andre for å få det oppklart framfor å komme med påstander det ikke er grunnlag for.

I stedet for å skremme med at Vistergropa kan bli en søppeldynge, mener jeg at det tjener debatten om vi heller inviterer folk til å komme med sine innspill og synspunkter i høringen. Jeg lytter gjerne til konstruktive innspill om hvordan området bør utnyttes, også fra SaFoSa.