Aktive og trygge innbyggere

God helse gir økt livskvalitet

Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til alle byens innbyggere. Fellesskapets ressurser skal gi best mulig kvalitet i velferdstjenestene våre og mennesker i alle livsfaser skal kunne leve gode og aktive liv i Sarpsborg.

Sarpsborg skal være en inkluderende og generasjonsvennlig kommune, hvor den enkelte kan skape en verdig og meningsfylt hverdag, og legge til rette for god folkehelse, sosiale møteplasser, et godt velferdstilbud og et variert tilbud innen kultur og frivillighet.

Eldre og de med nedsatt funksjonsevne skal også få leve livene sine slik de selv ønsker, i visshet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår. Vi skal legge til rette for at de som ønsker det skal få bo hjemme så lenge som mulig, ved å styrke hjemmebaserte tjenester og satse mer på velferdsteknologi.

Sarpsborg Arbeiderparti vil sikre at alle innbyggere som trenger det får et helse- og omsorgstilbud av god kvalitet. Universell utforming er helt nødvendig for å gi alle mulighet til å kunne delta likeverdig på alle samfunnsområder. Vi mener at sentrale oppgaver innen helse og omsorg skal løses av kommunen, og vi sier nei til privatisering.

Sarpsborg Arbeiderparti vil:

 • At ingen kommunal helse – og omsorgstjenester skal privatiseres
 • Starte arbeidet med nytt sykehjem på Haugvoll
 • Se på muligheten til å etablere seniorboliger i samarbeid med private utbyggere
 • Legge til rette for sosiale møteplasser og aktivitetstilbud i regi av kommunen og frivilligheten
 • Styrke satsing på velferdsteknologi
 • Styrke hjemmebaserte tjeneste med vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling, slik at flere kan bo hjemme lenger
 • Styrke tilbudet til mennesker med demens
 • Prioritere god og næringsrik mat til kommunens brukere
 • Starte arbeidet med nytt produksjonskjøkken på Tingvollheimen
 • Styrke tjenesten til barn, unge og voksne med rus og psykiske vansker
 • Utarbeide et handlingsprogram for avlastning og pårørendestøtte
 • Styrke arbeidet med å rekruttere nye fastleger og helsepersonell
 • Jobbe for god rekrutering av fagutdannede og videreutvikle heltidskulturen i helse og velferdssektoren
 • Styrke skolehelsetjenesten med mål om at helsesykepleier skal være til stede på skolen hver dag
 • Videreutvikle og styrke familiesentrene ved blant annet økt tverrfaglighet
 • Arbeide for at eldre tar del i den digitale utvikling
 • Se på muligheten til å etablere «Unge hjelper eldre» og møtesteder som digitale kafeer i samarbeid med Frivilligsentralene
 • Styrke brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om Aktive og trygge innbyggere?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker