Et bærekraftig Sarpsborg

Vi skal gjøre Sarpsborg til en grønn og klimavennlig by

Vårt mål er at Sarpsborg skal vokse på en bærekraftig måte. Vi må evne både å ivareta dagens behov og legge til rette for at kommende generasjoner får dekket sine. Vi vil at Sarpsborg kommune skal ta ansvar i kampen mot klimaforandringene.

Sarpsborg har store kvaliteter når det gjelder natur. Dette må vi ivareta slik at alle har rikelig tilgang på rent vann og god luft. Vi må sikre allmennheten tilgang til strandsonen, skog og mark. Vi vil jobbe for en grønn og miljøvennlig by der personbiltrafikken ikke skal øke, men at det skal bli enkelt å sykle, gå og reise kollektivt. Vi vil arbeide videre for å realisere et mobilitetshus i Sarpsborg sentrum, der vi vil se på muligheten for at folk i Sarpsborg kan leve grønnere med muligheter for delebiler, sykkelutleie og el-lading.

Sarpsborg Arbeiderparti vil utvikle byen slik at det i fremtiden blir minst mulig press på å bygge ned dyrka mark og at nye boliger plasseres slik at de ikke bidrar til en økning i biltrafikken. Det innebærer at det store volumet av nye boliger i Sarpsborg i fremtiden må komme i sentrumsnære områder og i tilknytning til gode kollektivknutepunkt. Barn og unges perspektiv må ivaretas når det gjelder boligutforming og uteareal.

Sarpsborg Arbeiderparti vil:

 • Bidra til en bærekraftig utvikling av landbruket og sikre jordbruksområder for framtidig matproduksjon
 • Ivareta grøntområder i hele kommunen
 • Sikre fri ferdsel i strandsonen og legge til rette for turstier og løypenettet i hele kommunen
 • Være pådriver for en tiltaksplan mot plast og marin forsøpling
 • Prioritere bygging i massivtre i nye kommunale bygg
 • At kommunale bygg skal være miljøvennlige og forbruke minst mulig energi
 • Prioritere blågrønne tak eller solceller på tak på alle nye kommunale bygg
 • Sikre en miljøvennlig arealbruk både når det gjelder næring og bolig gjennom et styrket jordvern
 • At kommunen skal gjøre klimavennlige innkjøp og sette miljøkrav ved anbudsutlysninger
 • At det velges fossilfrie alternativer ved utskifting i kommunens egen kjøretøy- og maskinpark
 • Fortsette å utvikle sentrum med en god infrastruktur for gående, syklende, busser og biler
 • Fortsette arbeidet med «Bypakke Nedre Glomma»
 • Holde fremdriften opp på planlegging og bygging av ny bru over Sarpsfossen
 • Videreføre arbeidet med intercity, med mål om minst to tog i timen
 • Øke antall ladeplasser for el-biler
 • Føre en parkeringspolitikk som stimulerer til arbeidsplasser og aktivitet i sentrum og se på muligheten for å realisere mobilitetshus
 • Legge til rette for innfartsparkering

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om Et bærekraftig Sarpsborg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker