På barnas side

En god barndom varer livet ut

Vårt mål er at alle barn og unge i Sarpsborg skal ha en trygg og god oppvekst. Vi vil jobbe for at alle får like muligheter til å lykkes, igjennom en god offentlig fellesskole, trygge og stimulerende barnehagemiljøer, gode bomiljøer og varierte og tilgjengelige fritidstilbud

Sarpsborg skal være en kommune hvor barn og unge får muligheten til å utvikle seg sammen i fellesskap. Igjennom barnehage og skole skal barn og unge få mestringsfølelse, tro på seg selv og kunnskap de kan ta med seg videre i livet.

Vi mener at barnehage, skole og SFO er viktige møteplasser for våre barn og unge og arenaer hvor de møtes uavhengig av bakgrunn og som bidrar til sosial utjevning.

Det er viktig for oss at kommunens barnehager, skoler og uteområdene er i god stand og at barnehager og skoler har ressurser til å drive godt. Kvalifiserte ansatte er nødvendig for barn og unges læring, lek og trivsel, det er derfor viktig å rekruttere og beholde dyktige ansatte i våre barnehager og skoler.

Sarpsborg Arbeiderparti vil ha en skole som satser på kunnskap og som løfter både de flinkest elevene og de elevene som møter utfordringer i sin skolehverdag. Utviklingen av elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal ha en sentral plass de første skoleårene. Elever skal sikres tilpasset opplæring og tidlig innsats må prioriteres.

Sarpsborg Arbeiderparti vil:

 • Styrke innsatsen overfor barn i lavinntektsfamilier
 • Se på muligheten for å gjøre SFO gratis for flere for å øke andelen barn som benytter seg av SFO
 • Innføre søskenmoderasjon for barn i barnehage og SFO
 • Legge til rette for mer fysisk aktivitet i skole og SFO i samarbeid idretten og frivillige organisasjoner
 • Ha gode uteområder i alle barnehager og skoler som legger til rette for lek og utfoldelse
 • Sikre at barn med minoritetsbakgrunn behersker norsk før skolestart
 • Utvide tilbudet med skolefrokost i kommunens skoler
 • Sikre at kommunens barnehager har et sunt og variert mattilbud
 • At alle kommunens barnehager og skoler er helsefremmede
 • Sikre at alle kommunens skoler er leksebevisste, og jobbe systematisk for å redusere bruken av lekser
 • Utvikle gode skolebibliotek
 • Styrke elevenes digitale ferdigheter ved å sikre at alle elever har tilgang til nettbrett eller pc
 • At alle kommunens skoler samarbeider med Ungt Entreprenørskap
 • Ha som mål at kommunens 9.klasser gjennomfører demokratiopplæring på Utøya
 • Legge til rette for at lærere får tid til å være lærere
 • Jobbe for at alle ansatte i barnehager og SFO har fagbrev eller høyskoleutdanning
 • Legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i skoleverket
 • Starte arbeidet med utvikling av flerbrukshall for Krusløkka ungdomsskole
 • Arbeide for at våre barnehager og skoler skal være universelt utformet
 • At nye barnehager skal etableres i kommunal regi

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om På barnas side?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker